Trang chủ » Doanh nghiệp có bắt buộc công khai báo cáo tài chính năm hay không? Không công khai báo cáo tài chính theo quy định thì bị xử phạt bao nhiêu?

Doanh nghiệp có bắt buộc công khai báo cáo tài chính năm hay không? Không công khai báo cáo tài chính theo quy định thì bị xử phạt bao nhiêu?


Doanh nghiệp có bắt buộc công khai báo cáo tài chính năm hay không? Không công khai báo cáo tài chính theo quy định thì bị xử phạt bao nhiêu? – Câu hỏi của chị Thảo tại Hồ Chí Minh

Doanh nghiệp có bắt buộc công khai báo cáo tài chính năm hay không?

Căn cứ số bốn Điều 32 Luật Kế toán năm ngoái với lao lý :

Hình thức và thời hạn công khai báo cáo tài chính

4. Đơn vị kế toán thuộc hoạt động kinh doanh phải công khai báo cáo tài chính năm trong thời hạn 120 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Trường hợp pháp luật về chứng khoán, tín dụng, bảo hiểm có quy định cụ thể về hình thức, thời hạn công khai báo cáo tài chính khác với quy định của Luật này thì thực hiện theo quy định của pháp luật về lĩnh vực đó.

Theo ấy, đơn vị được xem là tổ chức triển khai hoạt động giải trí kinh doanh thương mại cần bắt buộc công khai minh bạch cách thêm mạng bsc vào ví metamask
cáo tài chính năm .

Việc công khai báo cáo tài chính năm được thực hiện bằng mấy hình thức?

Căn cứ số một Điều 32 Luật Kế toán năm ngoái & lượng 2 Điều 32 Luật Kế toán năm ngoái với lao lý :

Hình thức và thời hạn công khai báo cáo tài chính

1. Việc công khai báo cáo tài chính được thực hiện theo một hoặc một số hình thức sau đây:

a) Phát hành ấn phẩm;

b) Thông báo bằng văn bản;

c) Niêm yết;

d) Đăng tải trên trang thông tin điện tử;

đ) Các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

2. Hình thức và thời hạn công khai báo cáo tài chính của đơn vị kế toán sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Theo đấy, so với vấn đề công khai minh bạch báo cáo tài chính năm những chủ đề thực thi hoàn toàn có thể chọn lựa một vào các phương pháp sau ;- Phát hành ấn phẩm ;- Thông báo bởi câu chữ ;- Niêm yết ;- Đăng tải bên trên trang thông báo điện tử ;- Các công cụ đặc trưng đi theo lao lý của pháp lý .Lưu ý : Báo cáo tài chính của đơn vị chức năng kế toán tài chính dùng chi phí Chính phủ thực thi đi theo pháp luật của pháp lý về chi phí Chính phủ .

Nội dung công khai báo cáo tài chính đối với doanh nghiệp bao gồm những gì?

Căn cứ Điều 31 Luật Kế toán năm ngoái với lao lý :

Nội dung công khai báo cáo tài chính

1. Đơn vị kế toán sử dụng ngân sách nhà nước công khai thông tin thu, chi ngân sách nhà nước theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

2. Đơn vị kế toán không sử dụng ngân sách nhà nước công khai quyết toán thu, chi tài chính năm.

3. Đơn vị kế toán sử dụng các khoản đóng góp của Nhân dân công khai mục đích huy động và sử dụng các khoản đóng góp, đối tượng đóng góp, mức huy động, kết quả sử dụng và quyết toán thu, chi từng khoản đóng góp.

4. Đơn vị kế toán thuộc hoạt động kinh doanh công khai các nội dung sau đây:

a) Tình hình tài sản, nợ phải trả và vốn chủ sở hữu;

b) Kết quả hoạt động kinh doanh;

c) Trích lập và sử dụng các quỹ;

d) Thu nhập của người lao động;

đ) Các nội dung khác theo quy định của pháp luật.

5. Báo cáo tài chính của đơn vị kế toán mà pháp luật quy định phải kiểm toán khi công khai phải kèm theo báo cáo kiểm toán của tổ chức kiểm toán.

Theo ấy, content công khai minh bạch báo cáo tài chính so với đơn vị gồm có :- Tình hình gia tài, nợ bắt buộc giả & bản chất chủ sở hữu ;- Kết quả hoạt động giải trí kinh doanh thương mại ;- Trích lập & sài những quỹ ;- Thu nhập của trái đất công phu ;- Các content Đặc biệt đi theo pháp luật của pháp lý .

Doanh nghiệp có bắt buộc công khai báo cáo tài chính năm hay không? Không công khai báo cáo tài chính theo quy định thì bị xử phạt bao nhiêu?

Doanh nghiệp sở hữu bắt buộc công khai minh bạch báo cáo tài chính năm giỏi ko ? Không công khai minh bạch báo cáo tài chính đi theo lao lý thì bị xử phạt bao lăm ? ( Hình trường đoản cú Internet )

Không công khai báo cáo tài chính theo quy định thì bị xử phạt bao nhiêu?

Căn cứ Điều 12 Nghị định 41/2018 / NĐ-CP sở hữu pháp luật cũng như sau :

Xử phạt hành vi vi phạm quy định về nộp và công khai báo cáo tài chính

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm dưới 03 tháng so với thời hạn quy định;

b) Công khai báo cáo tài chính chậm dưới 03 tháng so với thời hạn quy định.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Công khai báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung theo quy định;

b) Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền không đính kèm báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật quy định phải kiểm toán báo cáo tài chính;

c) Nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm từ 03 tháng trở lên so với thời hạn quy định;

d) Công khai báo cáo tài chính không kèm theo báo cáo kiểm toán đối với các trường hợp mà pháp luật yêu cầu phải kiểm toán báo cáo tài chính;

đ) Công khai báo cáo tài chính chậm từ 03 tháng trở lên so với thời hạn quy định.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Thông tin, số liệu công khai báo cáo tài chính sai sự thật;

b) Cung cấp, công bố các báo cáo tài chính để sử dụng tại Việt Nam có số liệu không đồng nhất trong một kỳ kế toán.

4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Không nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Không công khai báo cáo tài chính theo quy định.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc nộp và công khai báo cáo kiểm toán đính kèm báo cáo tài chính đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b, d khoản 2 Điều này.

Theo ấy, so với hành động ko công khai minh bạch báo cáo tài chính đi theo lao lý, thì chủ đề phạm luật hoàn toàn có thể bị phạt tiền tự 40.000.000 đồng tới 50.000.000 đồng .

Post navigation

Leave a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *