Mẫu Báo cáo tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa mới nhất – https://ontopwiki.com

Mẫu cách thêm mạng bsc vào ví metamask
cáo tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa mới nhất

Ngày 26 mon tám năm năm nay, Sở tài chính phát hành Thông tư 133 / năm nay / TT-BTC chỉ dẫn Chế độ kế toán tài chính công ty nhỏ & vừa về nguyên lý ghi sổ kế toán tài chính, lập & trình diễn Báo cáo tài chính của công ty .Ban hành kèm đi theo chỉ thị được xem là Sở biểu mẫu kế toán tài chính dành riêng đến công ty nhỏ & vừa vào ấy mang Mẫu Báo cáo tài chính mang lại tổ chức nhỏ & vừa mới hàng đầu .

Đơn vị báo cáo: …………………

Địa chỉ: ……………………………

Mẫu số B01a – DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Ở Trong ngày … mon … năm …

(Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)

Đơn vị tính : … … … … .

CHỈ TIÊU

Mã số Thuyết minh

Số cuối năm

Số đầu năm

1 2 3 4 5
TÀI SẢN        
I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110      
II. Đầu tư tài chính 120      
1. Chứng khoán kinh doanh 121      
2. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 122      
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 123      
4. Dự phòng tổn thất đầu tư tài chính (*) 124   (…) (…)
III. Các khoản phải thu 130      
1. Phải thu của khách hàng 131      
2. Trả trước cho người bán 132      
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 133      
4. Phải thu khác 134      
5. Tài sản thiếu chờ xử lý 135      
6. Dự phòng phải thu khó đòi (*) 136   (…) (…)
IV. Hàng tồn kho 140      
1. Hàng tồn kho 141      
2. Dự phòng giảm giả hàng tồn kho (*) 142   (…) (…)
V. Tài sản cố định 150      
– Nguyên giá 151      
– Giá trị hao mòn lũy kế (*) 152   (…) (…)
VI. đầu tư 160      
– Nguyên giá 161      
– Giá trị hao mòn lũy kế (*) 162   (…) (…)
VII. XDCB dở dang

VIII. Tài sản khác

một. Thuế GTGT đc chưa trừ2. Tài sản nổi trội

170

180

181182

     

TỔNG CỘNG TÀI SẢN
(200=110+120+130+140+150+160+170+180)

200      

NGUỒN VỐN

       
I. Nợ phải trảmột. Phải đưa quần chúng buôn bán2. Người sắm giả tiền trong game trướcba. Thuế & những số buộc phải nộp Nhà nướcbốn. Phải mang loài người công huân5. Phải giả kì cục6. Vay & nợ mướn tài chính7. Phải giả nội bộ về bản chất kinh doanh thương mạitám. Dự phòng bắt buộc đưa9. Quỹ tán dương, phúc lợi an sinh10. Quỹ tăng trưởng công nghệ & công nghệ tiên tiến

II. Vốn chủ sở hữu

một. Vốn giúp của chủ sở hữu2. Thặng dư bản chất cổ phầnba. Vốn đặc trưng của chủ sở hữu

300311312313314315316317318319320

400

411412413

     
4. Cổ phiếu quỹ (*)5. Chênh lệch tỷ giá hối đoái6. Các quỹ trực thuộc bản chất chủ sở hữu7. Lợi nhuận sau thuế không đáp ứng 414415416417   (…) (…)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
(500=300+400)
500      

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)

Lập, ngày … tháng … năm …
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

( một ) Những tiêu chí ko sở hữu số liệu đc miễn trình diễn mà ko đc tấn công lại “ Mã số ” tiêu chuẩn .( 2 ) Số liệu vào những tiêu chí sở hữu vết ( * ) đc ghi bởi số âm bên dưới pháp luật ghi vào ngoặc đơn ( … ) .( tam ) Đối với đơn vị mang kỳ kế toán tài chính năm được xem là năm dương lịch ( X ) thì “ Số cuối năm ” hoàn toàn có thể ghi được xem là “ 31.12. X ” ; “ Số đầu năm ” hoàn toàn có thể ghi được xem là “ 01.01. X ” .

( bốn ) Đối với tình huống mướn chuyên dịch vụ có tác dụng kế toán tài chính, có tác dụng kế toán trưởng thì bắt buộc ghi rõ rệt lượng Giấy ghi nhận ĐK hành nghề chuyên dịch vụ kế toán tài chính, thương hiệu đơn vị chức năng cung ứng chuyên dịch vụ kế toán tài chính .

Post navigation

Leave a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *