Trang chủ » CÂU hỏi trắc nghiệm về phân loại chất thải rắn và môi trường

CÂU hỏi trắc nghiệm về phân loại chất thải rắn và môi trường

Ngày đăng : 16/05/2019, 14 : 26

Câu 1: Những hoạt động bảo vệ môi trường khuyến khích? a Giảm thiểu, thu gom, tái sử dụng tái chế chất thải b Hình thành nếp sống, thói quen giữ gìn vệ sinh mơi trường, xóa bỏ hủ tục gây hại đến môi trường c Bảo tồn phát triển nguồn gen địa; lai tạo, nhập nội nguồn gen có giá trị kinh tế cao gây hại đến mơi trường d Câu a, b Câu 2: Trách nhiệm bảo vệ môi trường tổ chức, cá nhân quản lý khu vực cơng cộng? a Bố trí nhân lực thu gom chất thải, làm vệ sinh môi trường phạm vi quản lý b Bố trí cơng trình vệ sinh công cộng; phương tiện, thiết bị thu gom chất thải đáp ứng nhu cầu giữ gìn vệ sinh mơi trường c Niêm yết quy định giữ gìn vệ sinh nơi công cộng d Câu a, b, c Câu 3: Các yêu cầu bảo vệ môi trường hộ gia đình? a Giảm thiểu, phân loại nguồn, thu gom chuyển rác thải sinh hoạt đến nơi quy định; Giảm thiểu, xử lý xả nước thải sinh hoạt nơi quy định b Có cơng trình vệ sinh, chuồng trại chăn ni gia súc, gia cầm bảo đảm vệ sinh, an toàn c Nộp đủ thời hạn phí bảo vệ mơi trường; chi trả cho dịch vụ thu gom, xử lý chất thải theo quy định pháp luật; Tham gia hoạt động bảo vệ môi trường công cộng khu dân cư d Câu a, b, c Câu 4:Trong quyền sau, quyền tổ chức trị – xã hội? a Kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ b Tư vấn, phản biện bảo vệ môi trường với quan quản lý nhà nước chủ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có liên quan theo quy định pháp luật c Tham gia hoạt động kiểm tra bảo vệ môi trường sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn d Được cung cấp yêu cầu cung cấp thông tin bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật Câu 5: Luật bảo vệ môi trường năm 2014 quy định hình thức xử lý sở gây nhiễm mơi trường nghiêm trọng gì? a Xử phạt vi phạm hành b Xử lý hình c Xử phạt hành đưa vào danh sách sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng kèm theo biện pháp xử lý ô nhiễm môi trường d Buộc ngừng hoạt động để khắc phục ô nhiễm Câu 6: Trách nhiệm phân loại chất thải rắn thông thường thuộc về? a Chủ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải b Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình có phát sinh chất thải c Đơn vị thu gom, xử lý chất thải d Cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chủ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải Câu 7: Phân loại rác thải nguồn là: a Quá trình tách riêng chất thai rắn sinh hoạt thành số tất thành phần b Q trình tách riêng chất thai rắn sinh hoạt thành số tất thành phần nơi phát sinh c Quá trình tách riêng chất thai rắn sinh hoạt thành số tất thành phần nơi phát sinh lưu trữ chúng cách riêng biệt trước thu gom suốt trình thu gom, vận chuyển chất thải rắn đến nơi xử lý d Câu A, B Câu 8: Hiện thành phố Hồ Chí Minh thải rác thải sinh hoạt: a Khoảng 8500 – 9000 tấn/ngày b Khoảng 7000 – 7500 tấn/ngày c Khoảng 10000 tấn/ngày d Gần 9000 tấn/ngày Câu 9: Phân loại chất thải rắn teo nguồn thải: a Hộ gia đình, khu thương mại, công sở b Xây dựng, khu công cộng, sở y tế, bệnh viện c Câu A, B d Câu A, B sai Câu 10: Có thể phân loại rác thải nguồn thành loại: a b c d Hai loại Ba loại Bốn loại Cả câu sai Câu 11:Chất thải rắn hộ gia đình thơng thường phân loại theo: a b c d Một nhóm Hai nhóm Ba nhóm Bốn nhóm Câu 12: Xử lý chất thải vơ hộ gia đình: a b c d Tái chế, tái xử dụng Đốt chon lấp an toàn Chon lấp hợp vệ sinh Cả câu Câu 13: Ứng với chất thải rắn sinh hoạt lưu lượng khí tạo là: a b c d 266m 256m 366m 356m Câu 14: Khí tạo chủ yếu chất thải rắn sinh hoạt là: a b c d Khí CO2 Khí SO2 Khí NH3 Khí CH4 Câu 15: Chọn câu sai: khó khăn việc phân loại rác? a Nhà nước không đầu tư kinh phí để phát triển dự án b Khả phân loại rác người dân c Một số cán phụ trách lơ là, chưa theo dõi kiểm tra sát việc thực dự án d Ý thức người dân chưa cao, chưa có đầy đủ thông tin phân loại rác nguồn Câu 16: Việc phân loại chất thải mang lại ưu lợi ích sau đây: a b c d Lợi ích kinh tế Lợi ích mơi trường Lợi ích xã hội Cả câu Câu 17: Lợi ích xã hội lớn hoạt động phân loại chất thải rắn nguồn đem lại là: a Giảm đội nhặt rác bãi chon lấp, giảm bệnh tật rác thải gây người nhặt rác b Nâng cao lực quản lý mô trường cho cán địa phương, nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm bảo vệ môi trường cho doanh nghệp cộng đồng dân cư c Phát triển kinh tế d Hình thành cá nhân nhận thức bảo vệ mơi trường sống Câu 18: Khó khăn việc phân loại rác là: a Kinh phí hạn hẹp nên không đủ phương tiện thu gom, vận chuyển rác sau phân loại tai nguồn b Khả phân loại người dân c Ý thức người dân chưa cao, chưa có đầy đủ thông tin phân loại rác nguồn d Cả câu Câu 19: Quản lý chất thải hoạt động phân loại, thu gom, vận chuyển, giảm thiểu, tái sử dụng, tách chế, xử lý, …, thải loại chất thải a b c d Đổ đống Làm phân Thiêu hủy Nuôi giun Câu 20: Sức chịu tải môi trường … a Giới hạn tối đa nồng độ chất môimơi trường tiếp nhận b Giới hạn cho phép mà mơi trường tiếp nhận hấp thụ chất gây ô nhiễm c Giới hạn tối thiểu nồng độ chất mơimơi trường tiếp nhận d Giới hạn chất nguy hại mà mơi trường tiếp nhận Câu 21: Theo khả phục hồi, tài nguyên phân loại thành… a b c d Tài nguyên đất; nước; khoáng sản; lượng Tài nguyên vô tận; tái tạo; không tái tạo Tài nguyên vật liệu; lượng; thông tin Tài ngun hữu hình; vơ hình Câu 22: dung sau chức môi trường? a b c d Cung cấp không gian sống Chứa đựng tác động có hại thiên nhiên nhiên Lưu trữ cung cấp thông tin Chứa đựng cung cấp tài nguyên thiên nhiên Câu 23: Nội dung sau chất thải nguy hại? a b c d Chất dễ cháy nổ Chất dễ ăn mòn Chất dễ biến đổi Chất dễ lây nhiễm Câu 24: Người lao động nên làm để bảo vệ môi trường sản xuất công nghiệp? a Phân loại rác bỏ rác nơi quy định b Khố vòi nước thật kỹ khơng sử dụng c Vệ sinh nhà xưởng nơi làm việc d Cả câu a, b c Câu 25: Chất thải ? a Là vật chất thải từ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoạt động khác b Là chất thải thải từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoạt động khác người c Là chất thải máy, thiết bị, công nghệ sản xuất thải d Là chất thải người loài sinh vật, động vật thải Câu 26: Ơ nhiễm mơi trường ? a Là biến đổi thành phần môi trường không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật môi trường tiêu chuẩn môi trường gây ảnh hưởng xấu đến người sinh vật b Là biến đổi môi trường không phù hợp với điều kiện sống c Là biến đổi thành phần môi trường vượt tiêu chuẩn môi trường d Cả b c Câu 27: Khủng hoảng môi trường là? a Là suy giảm chất lượng số lượng thành phần môi trường, gây ảnh hưởng xấu người sinh vật b Là biến đổi thành phần môi trường không phù hợp với tiêu chuẩn môi trường gây ảnh hưởng xấu đến người, sinh vật c Là suy thối chất lượng mơi trường sống quy mơ toàn cầu, đe dọa sống cùa loài người trái đất d Là biến đổi thành phần môi trường không phù hợp với tiêu chuẩn môi trường gây ảnh hưởng xấu đến người, sinh vật Câu 28: Hoạt động bảo vệ môi trường hoạt động… a b c d Không chặt phá rừng Giữ cho môi trường xanh-sạch-đẹp Không săn bắt thú Tất câu Câu 29: Chất gây ô nhiễm … xuất mơi trường làm cho môi trường bị ô nhiễm: a Các chất hữu b Các chất vô c Chất yếu tố vật lý d Vi sinh vật Câu 30: Chất thải nguy hại chất thải chứa yếu tố độc hại, phóng xạ, dễ cháy nổ, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm, gây … đặc tính nguy hại khác a Ngộ độc b Ơ nhiễm mơi trường c Đột biến d Gây ung thư Câu 31: Quản lý chất thải hoạt động phân loại, thu gom, vận chuyển, giảm thiểu, tái sử dụng, tách chế, xử lý, …, thải loại chất thải a Đổ đống b Làm phân c Thiêu hủy d Nuôi giun Câu 32: Phế liệu sản phẩm, vật liệu bị loại từ trình sản xuất tiêu dùng thu hồi để dùng làm… a Chất đốt b Phân bón c Phụ gia d Nguyên liệu sản xuất Câu 33: Sức chịu tải môi trường … a Giới hạn tối đa nồng độ chất môimôi trường tiếp nhận b Giới hạn cho phép mà mơi trường tiếp nhận hấp thụ chất gây ô nhiễm c Giới hạn tối thiểu nồng độ chất mơimơi trường tiếp nhận d Giới hạn chất nguy hại mà môi trường tiếp nhận Câu 34: Quản lý chất thải gì? a Là hoạt động phân loại, thu gom, tái chế, tiêu hủy, xử lý rác b Là hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý, tái sử dụng, tiêu hủy rác c Là hoạt động phân loại, vận chuyển, giảm thiểu, tái chế, thải loại chất thải d Tất đáp án Câu 35: Chất thải rắn thị xem chất thải công cộng ngoại trừ loại sau đây: a Từ hoạt động SX công nghiệp b Từ hoạt động SX nông nghiệp c Từ hoạt động xây dựng d Cả A B … nguồn thành loại: a b c d Hai loại Ba loại Bốn loại Cả câu sai Câu 11 :Chất thải rắn hộ gia đình thông thường phân loại theo: a b c d Một nhóm Hai nhóm Ba nhóm Bốn nhóm Câu 12: Xử lý chất thải vơ… tấn/ngày Câu 9: Phân loại chất thải rắn teo nguồn thải: a Hộ gia đình, khu thương mại, cơng sở b Xây dựng, khu công cộng, sở y tế, bệnh viện c Câu A, B d Câu A, B sai Câu 10: Có thể phân loại rác thải. .. tiêu hủy rác c Là hoạt động phân loại, vận chuyển, giảm thiểu, tái chế, thải loại chất thải d Tất đáp án Câu 35: Chất thải rắn thị xem chất thải công cộng ngoại trừ loại sau đây: a Từ hoạt động

– Xem thêm – Xem gắn thêm : Tham khảo bài viết này hỏi trắc nghiệm về phân chia chất thải rắn & môi trường tự nhiên,

Post navigation

Leave a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *