Trang chủ » Chùa Tiếng Anh Là Gì ? Chùa Trong Tiếng Anh Là Gì

Chùa Tiếng Anh Là Gì ? Chùa Trong Tiếng Anh Là Gì

Từ vựng tiếng Anh về Phật giáo, tín ngưỡng hay những từ vựng tiếng Anh dùng trong chùa ( Buddhist terms / buddhis vocabulary ) giúp cho biên dịch thuận tiện tra cứu những thuật ngữ về tên tuổi ( chức vụ ) như đại đức, thượng tọa, hòa thượng … cũng như thọ giới tỳ kheo, tỳ kheo ni … Bài viết này sưu tầm từ trang http://thichvannang.blogspot.com/, nếu bạn có thêm thông tin, vui vẻ góp phần quan điểm phần comment hoặc email phungocviet03gmail.com. Xin cám ơn

*

Các từ vựng tiếng Anh dùng trong chùa

Danh xưng:

Đạo Phật : BuddhismĐức Phật : the BuddhaGiảng sư : Buddhism teacherPháp : the Dharma / Dhamma, the Teaching of the Buddha ( the Buddha’s teaching )Tăng : the Sangha / Buddhist community of monksPhật tử : Buddhists / Buddhist followersĐại đức : VenerableĐại đức ( Venerable, Ven. ) : vị Tăng thọ Đại giới ( 250 giới sau tối thiểu 2 năm thọ giời Sa di ( 10 giới ) và tu tập tối thiểu 2 năm, tuổi đời tối thiểu là 20 tuổi. Bạn đang xem : Chùa tiếng anh là gìThượng tọa / Hòa thượng : Most VenerableThượng tọa ( Most Venerable ) : Vị Đại đức có tuổi đạo tối thiểu là 25 năm ( tuổi đời trên 45 tuổi )Hòa thượng ( Most Ven ) : vị Thượng tọa có tuổi đạo tối thiểu là 40 năm ( tuổi đời trên 60 tuổi )hợp pháp hóa lãnh sựTăng / Ni : Monk / NunTỳ kheo / Tỳ kheo Ni : Bhikkhu / Bhikkhuni : fully ordained monk / nunSa di / Sa di Ni ( sāmaṇera ) : Novice / Female NoviceƯu bà tắc ( upāsaka ) : LaymenƯu bà di ( upāsikā ) : LaywomenCư sĩ : Laypeople / LaityThầy : Teacher / MasterTổ sư : PatriarchĐệ tử : disciple / studentPháp lữ Dharma friendPháp huynh : brother in DharmaPháp đệ : younger brother in Dharmadịch thuật công chứng Q. 2

Đồ vật trong chùa:

Chùa, Tu viện / Ni viện : Pagoda / Temple / Monastery / NunneryTháp : stupa / towerTháp chuông : bell towerNhà Tổ : Patriarch houseChuông : bellĐại hồng chung : Great BellKhánh : Little bellMõ : Wooden bellGiảng đường assembly hallChánh điện : main hall / Buddha shrineĐiện Phật : Buddha shrineĐiện Quan âm : Avalokitesvara shrineĐiện Di đà : Amita Buddha shrineKinh : Sutta, sūtras, Scriptures, Canon, holy bookLuật : Vinaya book, discipline codes, or Buddhist monastic codeLuận : commentary book

Sự thực hành:

Tam bảo : Triple Gems : Buddha, Dharma, SanghaQuy y Tam bảo : Take refuge in the Triple GemsĐảnh lễ Tam bảo : Pay homage to the Triple GemsLạy to prostrate ( v ), prostration ( n )Thiền : Zen / Chan / Thien, meditationNgồi thiền : sit in meditationTụng kinh : chanting, recite the sutraNiệm Phật : chanting the Buddha’s nameSám hối : repentance / confessionChấp tác : working, cleaningHọc tập / điều tra và nghiên cứu : studyDạy / học : teach / learnNghe pháp : listen to Dharma talkChánh niệm : mindfulness / being in the presentGiới điều : precept / disciplineLời phát nguyện : vow

Về giáo lý:

Giáo lý : teaching / tenet / doctrineLời Phật dạy : the teaching of the Buddha / the Buddha’s teachingNghiệp : karma, actionNghiệp thiện : good action / deedNghiệp ác : bad action / deedNhân và quả : cause and effectNhân duyên : conditionDuyên khởi : co-arising, dependent originationTứ đế : Four Noble TruthBát chánh đạo : Noble Eight-fold PathTam pháp ấn : three characteristics of existenceThường / Vô thường : permanence / impermanenceKhổ : suffering, sorrowNgã : self, soul / substance /Tự tánh self-natureHạnh phúc / an nhàn / niềm vui sướng : happiness / peace / blisslỗi lầm : sin / fault / mistakeLàm sai : wrong doingNiềm tin : belief / faithTham / Sân / Si : greed / hatred, ill-will / ignoranceTâm : mindThức : consciousness

Cảm thọ/cảm xúc: feeling

khác

– Abbey – / ˈæb. i / : tu viện– Angel – / ˈeɪn. dʒəl / : thiên thần– Ancient traditional – / ˈeɪn. ʃənt. trəˈdɪʃ. ən. əl / : truyền thống lịch sử cổ xưa– Attachment – / əˈtætʃ. mənt / : sự ràng buộc, sự chấp trước– Apostle – / əˈpɑː. səl / : Fan Hâm mộ, đồ đệ– Awaken – / əˈweɪ. kən / : thức tỉnh– Being – / ˈbiː. ɪŋ / : sinh mệnh– Belief – / bɪˈliːf / : tín ngưỡng– Bodhisattva : Bồ Tát– Buddhism – / ˈbʊd. ɪ. zəm / : đạo Phật– Catholicism – / kəˈθɑl · əˌsɪz · əm / : Công giáo– Causal law – / ˈkɑː. zəl. lɑː / : luật nhân quả– Christian – / ˈkrɪs. ti. ən / : đạo Thiên Chúa– Christmas – / ˈkrɪs. məs / : Lễ Chúa giáng sinh– Confucianism – / kənˈfjuː. ʃən. ɪzm / : đạo Khổng ( Nho giáo )– Creator – / kriˈeɪ. t ̬ ɚ / : Đấng tạo hóa, Đấng sáng thế– Hinduism – / ˈhɪn. duː. ɪ. zəm / : đạo Hindu ( Ấn Độ giáo )– Protestantism – / ˈprɑt ̬ · ə · stənˌtɪz · əm / : đạo Tin lành– Taoism – / ˈdaʊ. ɪ. zəm / : Lão giáo ( Đạo giáo )– Sikhism – / ˈsi · kɪz · əm / : đạo Sikh ( Ấn Độ giáo )– Islam – / ˈɪz. læm / : đạo Hồi– Church – / tʃɝːtʃ / : nhà thời thánh– Synagogue – / ˈsɪn. ə. ɡɑːɡ / : giáo đường của Do Thái Giáo– Mosque – / mɑːsk / : nhà thời thánh của người Hồi giáo– Pagoda – / pəˈɡoʊ. də / : chùa– Temple – / ˈtem. pəl / : đền– Monk – / mʌŋk / : thầy tu– Priest – / priːst / : linh mục– Pope – / poʊp / : giáo hoàng– Fairy – / ˈfer. i / : Tiên– God – / ɡɑːd / : Thần, Chúa– Saint – / sənt / : Thánh nhân– Savior – / ˈseɪv · jər / : vị cứu tinh– Heaven – / ˈhev. ən / : thiên đường, thiên quốc, thiên thượng– Hell – / hel / : âm ti– Earth – / ɝːθ / toàn cầu, cõi trần– Ghost – / ɡoʊst /, phantom – / ˈfæn. t ̬ əm / : ma– Devil – / ˈdev. əl /, satan – / ˈseɪ. tən /, demon – / ˈdiː. mən / : quỷ dữ– Easter – / ˈiː. stɚ / : Lễ phục sinh– Reincarnation – / ˌriː. ɪn. kɑːrˈneɪ. ʃən / : luân hồi– Material – / məˈtɪr. i. əl / : vật chất– Spirit – / ˈspɪr. ət / : linh hồn, niềm tin– Practice – / ˈpræk. tɪs / : luyện, tu luyện– Meditation – / ˈmed. ə. teɪt / : thiền định– Pray – / preɪ / : cầu nguyện– Chant – / tʃænt / : tụng kinh– Though – / ðoʊ / : ý niệm, ý nghĩ– Mind – / maɪnd / : tư tưởng, tâm hồn– Moral standard – / ˈmɔːr. əl. ˈstæn. dɚd / : tiêu chuẩn đạo đức– Ignorance – / ˈɪɡ. nɚ. ənt / : sự ngu muội– Virtue – / ˈvɝː. tʃuː / : đức hạnh, phẩm giá– Wisdom – / ˈwɪz. dəm / : trí huệ, sự uyên bác– Compassion – / kəmˈpæʃ. ən / : lòng từ tâm, thiện lương– Mercy – / ˈmɝː. si / : lòng từ bi– Forbearance – / fɔːrˈber. əns / : sự nhẫn nại– Truthfulness – / ˈtruːθ. fəl / : sự chân thành, chân thực– Sincerity – / sɪnˈsɪr / : chân thành, thành khẩn– Evil – / ˈiː. vəl / : cái ác– Tribulation – / ˌtrɪb. jəˈleɪ. ʃən / : khổ nạn– Scripture – / ˈskrɪp. tʃɚ / : kinh sách– The Bible – / ˈbaɪ. bəl / : Thánh kinh– Buddha law – / ˈbʊd. ə. lɑː / : Phật Pháp– Preach – / priːtʃ / : thuyết giảng– Prophecy – / ˈprɑː. fə. si / : lời tiên tri– Universe – / ˈjuː. nə. vɝːs / : ngoài hành tinh, toàn thể– Prehistoric civilization – / ˌpriː. hɪˈstɔːr. ɪk. ˌsɪv. əl. əˈzeɪ. ʃən / / : văn minh tiền sử– Superstition – / ˌsuː. pɚˈstɪʃ. ən / : sự mê tín dị đoanVí dụ :– Any conflict can be solved with tolerance, patience and sincerity .Bạn đang xem : Chùa tiếng anh là gì=> Mọi sự xung đột đều hoàn toàn có thể được xử lý với sự khoan dung, nhẫn nại và chân thành .– The paths of perceiving of mainstream beliefs is through the practing following the moral standards as directed by awaken people like Buddha Sakyamuni, Jesus, Lao Tzu …=> Con đường nhận thức của những tín ngưỡng chân chính là trải qua việc thực hành thực tế tu sửa bản thân theo những tiêu chuẩn đạo đức được dẫn dắt bởi những vị giác giả như Phật Thích Ca Mâu Ni, Chúa Jesus, Lão Tử …– Beliefs are not blinded superstition. It’s science, and they do other ways to discover the mystery of connection between human and universal .– Every mainstream religious belief appears in human society when social morality standards are degradation. They help to restore truthful morality standards of human .Xem thêm : ” Tai Nghe Tiếng Anh Là Gì, Tai Nghe Phiên Dịch Tiếng Anh Tốt Nhất Hiện Nay=> Mọi tín ngưỡng chân chính Open trong xã hội loài người khi những tiêu chuẩn đạo đức đang xuống cấp trầm trọng. Họ giúp Phục hồi lại tiêu chuẩn đạo đức chân chính cho con người .– Scientists say that we are only aware of 4 % of matter of universe, so we cannot see the existence of beings created by other matter. However, religions long times ago can be aware Gods – the higher-class beings than human=> Các nhà khoa học nói rằng tất cả chúng ta chỉ nhận biết được 4 % vật chất trong thiên hà, do đó tất cả chúng ta không hề thấy được sự sống sót của những sinh mệnh được cấu thành bởi những vật chất khác. Tuy nhiên từ rất lâu những tín ngưỡng tôn giáo hoàn toàn có thể nhận thức về Thần – những sinh mệnh hạng sang hơn loài người .

khác 2

Tên cơ quan:

Ban hoằng pháp TW : The Society for the Propagation of the FaithGiáo hội phật giáo Nước Ta : VIETNAMESE BUDDHIST ASSOCIATIONTừ vựng tiếng Anh về Phật giáo, tín ngưỡng / Các từ vựng tiếng Anh dùng trong chùa nhiều lúc dùng ngôn từ pali hay sanskrit ( tiếng Phạn ) vì thế khó ghi nhớ thế cho nên gây khó khăn vất vả cho biên dịch, thế cho nên, việc dùng đúng mực thuật ngữ dùng trong chùa hay nghành phật giáo là quan trọng.

Post navigation

Leave a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *