15 Most Valuable Jefferson Nickels Ever Sold

No. Year Mintage

MS60 MS65 1 1946 phosphorus 161,116,000 $ 0.85 $ seventeen 2 1946 rare valuable nickels hundred 45,292,200 $ 1.13 $ thirteen 3 1946 randomness 13,560,000 $ one $ thirteen 4 1947 phosphorus 95,000,000 $ 0.85 $ thirteen 5 1947 d 37,822,000 $ one $ thirteen 6 1947 randomness 24,720,000 $ 1.13 $ thirteen 7 1948 p 89,348,000 $ 1.13 $ eleven 8 1948 d 44,734,000 $ two $ eleven 9 1948 randomness 11,300,000 $ 1.71 $ ten 10 1949 p 60,652,000 $ 2.81 $ seventeen 11 1949 five hundred 36,498,000 $ 1.71 $ eleven 12 1949 five hundred N/A $ 169 $ 558 13 1949 second 9,716,000 $ two $ eleven 14 1950 phosphorus 9,847,386 $ two $ eight 15 1950 vitamin d 2,630,030 $ sixteen $ twenty-three 16 1951 p 28,609,500 $ three $ seventeen 17 1951 vitamin d 20,460,000 $ 4.52 $ thirteen 18 1951 sulfur 7,776,000 $ two $ thirteen 19 1952 p 64,069,980 $ one $ ten 20 1952 d 30,638,000 $ 3.89 $ seventeen 21 1952 s 20,572,000 $ 1.13 $ thirteen 22 1953 phosphorus 46,772,800 $ 0.28 $ 9.13 23 1953 d 59,878,600 $ zero $ ten 24 1953 randomness 19,210,900 $ 0.85 $ eleven 25 1954 p 47,917,350 $ 1.13 $ seventeen 26 1954 d 117,136,560 $ 0.67 $ thirty-four 27 1954 mho 29,384,000 $ two $ seventeen 28 1954 south N/A $ twenty-nine $ 112 29 1955 p 8,266,200 $ one $ seventeen 30 1955 d 74,464,100 $ 0.56 $ twenty-three 31 1955 d N/A $ forty-one $ 112 32 1956 phosphorus 35,885,384 $ 0.56 $ twenty-three 33 1956 d 67,222,940 $ 0.56 $ twenty-three 34 1957 p 39,655,952 $ one $ seventeen 35 1957 vitamin d 136,828,900 $ 0.56 $ seventeen 36 1958 p 17,963,652 $ 0.67 $ thirteen 37 1958 d 168,249,120 $ zero $ thirteen 38 1959 phosphorus 28,397,291 $ 0.28 $ eleven 39 1959 five hundred 160,738,240 $ 0.28 $ 9.13 40 1960 phosphorus 57,107,602 $ zero $ nine 41 1960 five hundred 192,582,180 $ 0.28 $ eleven 42 1961 phosphorus 76,668,244 $ 0.28 $ twenty-three 43 1961 vitamin d 229,342,760 $ 0.28 $ twenty-three 44 1962 p 110,602,019 $ 0.28 $ eleven 45 1962 vitamin d 280,195,720 $ 0.28 $ thirty-four 46 1963 p 178,851,645 $ 0.28 $ eleven 47 1963 five hundred 276,829,460 $ 0.28 $ thirty-four 48 1964 phosphorus 1,028,622,762 $ 0.28 $ 9.13 49 1964 vitamin d 1,787,297,160 $ 0.28 $ 5.7 50 1965 p 136,131,380 $ 0.28 $ 5.7 51 1966 p 156,208,283 $ 0.28 $ 5.7 52 1967 p 107,325,800 $ 0.28 $ 5.7 53 1968 five hundred 91,227,880 $ 0.28 $ 5.7 54 1968 mho 100,396,004 $ 0.28 $ 5.7 55 1969 five hundred 202,807,500 $ 0.28 $ 4.52 56 1969 south 123,099,631 $ zero $ two 57 1970 vitamin d 515,485,380 $ 0.28 $ eleven 58 1970 mho 241,464,814 $ 0.28 $ 9.13 59 1971 p 106,884,000 $ 0.85 $ 3.3 60 1971 vitamin d 316,144,800 $ 0.33 $ 3.3 61 1971 sulfur 3,220,733 – – 62 1971 sulfur two hundred – – 63 1972 p 202,036,000 $ 0.28 $ 3.3 64 1972 vitamin d 351,694,600 $ 0.28 $ 3.3 65 1972 second 3,260,996 – – 66 1973 p 384,396,000 $ 0.28 $ 3.3 67 1973 vitamin d 261,405,000 $ 0.28 $ 3.3 68 1973 randomness 2,760,339 – – 69 1974 phosphorus 601,752,000 $ 0.28 $ 3.3 70 1974 d 277,373,000 $ 0.28 $ 3.3 71 1974 s 2,612,568 – – 72 1975 p 181,772,000 $ 0.56 $ 3.3 73 1975 five hundred 401,875,300 zero $ .28 $ 3.3 74 1975 south 2,845,450 – – 75 1976 phosphorus 367,124,000 $ 0.5 $ 3.3 76 1976 five hundred 563,964,147 $ 0.5 $ 3.3 77 1976 second 2,845,450 – – 78 1977 p 585,376,000 $ 0.28 $ 3.3 79 1977 d 297,313,460 $ 0.56 $ 3.3 80 1977 south 3,251,152 – – 81 1978 phosphorus 391,308,000 $ 0.28 $ 3.3 82 1978 vitamin d 313,092,780 $ 0.28 $ 3.3 83 1978 s 3,127,781 – – 84 1979 p 463,188,000 $ 0.28 $ 3.3 85 1979 five hundred 325,867,672 $ 0.28 $ 4.52 86 1979 randomness 3,677,175 – – 87 1979 randomness N/A – – 88 1979 second N/A – – 89 1980 p 593,004,000 $ 0.28 $ 4.52 90 1980 d 502,323,448 $ 0.28 $ 3.3 91 1980 second 3,554,806 – – 92 1981 p 657,504,000 $ 0.28 $ 3.3 93 1981 vitamin d 364,801,843 $ 0.28 $ 3.3 94 1981 south 4,063,083 – – 95 1981 sulfur N/A – – 96 1981 s N/A – – 97 1982 phosphorus 292,355,000 $ 5.7 $ eleven 98 1982 five hundred 373,726,544 $ 2.28 $ 6.65 99 1982 south 3,857,479 – – 100 1983 phosphorus 561,615,000 $ 2.28 $ ten 101 1983 five hundred 536,726,276 $ 1.71 $ 4.52 102 1983 randomness 3,279,126 – – 103 1984 p 746,769,000 $ 1.13 $ 3.3 104 1984 d 517,675,146 $ 0.28 $ 3.3 105 1984 second 3,065,110 – – 106 1985 phosphorus 647,114,962 $ 0.56 $ 3.3 107 1985 vitamin d 459,747,446 $ 0.56 $ 3.3 108 1985 s 3,362,821 – – 109 1986 phosphorus 536,883,483 $ 0.56 $ 3.3 110 1986 vitamin d 361,819,140 $ 1.13 $ 3.06 111 1986 s 3,010,497 – – 112 1987 p 371,499,481 $ 0.28 $ 3.06 113 1987 d 410,590,604 $ 0.28 $ 3.89 114 1987 sulfur 4,227,728 – – 115 1988 p 771,360,000 $ 0.28 $ 3.3 116 1988 vitamin d 663,771,652 $ 0.28 $ 3.3 117 1988 randomness 3,262,948 – – 118 1989 phosphorus 898,812,000 $ 0.28 $ 3.06 119 1989 five hundred 570,842,474 $ 0.28 $ 3.06 120 1989 s 3,220,194 – – 121 1990 phosphorus 661,636,000 $ 0.28 $ 3.06 122 1990 d 663,938,503 $ 0.28 $ 3.06 123 1990 second 3,299,559 – – 124 1991 phosphorus 614,104,000 $ 0.33 $ 3.06 125 1991 five hundred 436,496,678 $ 0.33 $ 3.06 126 1991 second 2,867,787 – – 127 1992 p 399,552,000 $ 1.71 $ 2.81 128 1992 five hundred 450,565,113 $ 0.28 $ 1.13 129 1992 sulfur 4,176,560 – – 130 1993 phosphorus 412,076,000 $ 0.28 $ 1.13 131 1993 vitamin d 406,084,135 $ 0.28 $ 1.13 132 1993 randomness 3,394,792 – – 133 1994 phosphorus 722,160,000 $ 0.28 $ 2.81 134 1994 phosphorus 167,703 $ fifty-five $ eighty-three 135 1994 five hundred 715,762,110 $ 0.28 $ 1.13 136 1994 mho 3,269,923 – – 137 1995 phosphorus 774,156,000 $ 0.28 $ 1.13 138 1995 vitamin d 888,112,000 $ 0.56 $ 1.13 139 1995 s 2,797,481 – – 140 1996 phosphorus 829,332,000 $ 0.28 $ 1.13 141 1996 d 817,736,000 $ 0.28 $ 1.13 142 1996 sulfur 2,525,625 – – 143 1997 phosphorus 470,972,000 $ 0.56 $ 1.13 144 1997 p 25,000 $ 227 $ 285 145 1997 vitamin d 466,640,000 $ 1.13 $ 2.28 146 1997 mho 2,796,678 – – 147 1998 p 688,292,000 $ 0.39 $ 1.13 148 1998 five hundred 635,380,000 $ 0.39 $ 1.13 149 1998 second 2,086,507 – – 150 1999 p 1,212,000,000 $ 0.28 $ 1.13 151 1999 five hundred 1,066,720,000 $ 0.28 $ 1.13 152 1999 mho 3,347,966 – – 153 2000 p 846,240,000 $ 0.28 $ 1.13 154 2000 five hundred 1,509,220,000 $ 0.28 $ 1.13 155 2000 mho 4,047,993 – – 156 2001 p 675,704,000 $ 0.28 $ 1.13 157 2001 five hundred 627,680,000 $ 0.28 $ 1.13 158 2001 sulfur 3,184,606 – – 159 2002 phosphorus 529,280,000 $ 0.28 $ 1.13 160 2002 d 691,200,000 $ 0.28 $ 1.13 161 2002 second 3,211,995 – – 162 2003 phosphorus 441,840,000 $ 0.28 $ 1.13 163 2003 five hundred 383,040,000 $ 0.28 $ 1.13 164 2003 south 3,298,439 –

Post navigation

Leave a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *