Trang chủ » Events Timeline

Events Timeline

Date Event New Additions Nov. 2, 2016 Guaranteed ★5 Bravery Character Summon Card-0215.png Nov. 16, 2016 The Competing Artists Summon Card-0219.png Card-0220.png Card-0221.png Card-0222.png Nov. 30, 2016 NaruFest Summon Card-0229.png Card-0230.png Jan. 18, 2017 Legendary Genes Summon Card-0271.png Card-0272.png Jan 24, 2017 Beauties Summon Card-0275.png Card-0276.png Card-0277.png Card-0278.png Card-0279.png Card-0280.png Jan. 28, 2017 New Blazing Festival Card-0283.png Card-0284.png Feb. 7, 2017 Sweet Gift Summon Card-0294.png Card-0295.png Card-0296.png Card-0297.png Feb. 24, 2017 New Blazing Festival Card-0310.png Card-0311.png Mar. 18, 2017 Wedding Special Summon Card-0327.png Card-0328.png Card-0329.png Card-0330.png Apr. 28, 2017 New Blazing Festival Card-0354.png Card-0355.png May 2, 2017 Embarking Kage Summon
Ninja Road Season 2 Card-0356.png Card-0357.png Card-0358.png Card-0359.png Card-0360.png Card-0361.png May 26, 2017 New Blazing Festival Card-0375.png Card-0376.png May 30, 2017 Ninja Road Season 3 Card-0377.png Card-0378.png June 23, 2017 New Blazing Festival Card-0394.png Card-0395.png June 27, 2017 Ninja Road Season 4 Card-0396.png Card-0397.png June 30, 2017 Allied Shinobi Force Summon Card-0398.png Card-0399.png Card-0400.png Card-0401.png July 25, 2017 Ninja Road Season 5 Card-0413.png Card-0414.png Aug. 10, 2017 Ninja World Clash Sneak Preview Card-0425.png Card-0426.png Aug. 30, 2017 Battlefield of Scorching Sands Summon
Ninja Road Season 6 Card-0436.png Card-0437.png Card-0438.png Card-0439.png Card-0440.png Card-0441.png Oct. 3, 2017 Strong Feelings Summon
Ninja Road Season 7 Card-0462.png Card-0463.png Card-0464.png Card-0465.png Oct. 31, 2017 Ultimate Blazing Bash Summon
Ninja World Clash Ranking Period Season 2 Card-0473.png Card-0474.png Card-0475.png Card-0476.png Card-0477.png Card-0478.png Card-0479.png Dec. 31, 2017 New Year’s Ultimate Blazing Bash Summon Card-0523.png Card-0524.png Card-0525.png Feb. 6, 2018 New Additions in Sweet Gift Summon Card-0547.png Card-0548.png Card-0549.png Card-0550.png Apr. 3, 2018 “Path of Heroes” Login Bonus
April Fools Summon Card-0583.png Card-0584.png Card-0585.png Card-0586.png Card-0587.png Card-0588.png May 8, 2018 Resurrecting Jinchuriki Summon Card-0606.png Card-0607.png Card-0608.png Card-0609.png May 28, 2018 New Additions in Ultimate Blazing Bash Card-0615.png Card-0616.png Card-0617.png Card-0618.png Card-0619.png Card-0620.png Aug. 31, 2018 New Additions in Ultimate Blazing Bash Card-0669.png Card-0670.png Card-0671.png Card-0672.png Card-0673.png Card-0674.png Oct. 10, 2018 Rival Warlords Summon Card-0695.png Card-0696.png Card-0697.png Card-0698.png Oct. 30, 2018 New Additions in Ultimate Blazing Bash Card-0704.png Card-0705.png Card-0706.png Card-0707.png Card-0708.png Card-0709.png Dec. 26, 2018 Ninja World Clash Ranking Period Season 16 Card-0743.png Dec. 31, 2018 Happy New Year! 2019 Login Bonus
New Year Blazing Festival – Phantasy Summon
New Year Blazing Festival – Dream Summon
New Year Blazing Festival – Illusion Summon Card-0744.png Card-0745.png Card-0746.png Card-0747.png Card-0748.png Jan. 29, 2019 Love-Filled Sweets Summon Card-0754.png Card-0755.png Card-0756.png Card-0757.png Feb. 26, 2019 Family Peace Summon Card-0775.png Card-0776.png Mar. 12, 2019 New Addition in Ultimate Blazing Bash Card-0780.png Card-0781.png Card-0782.png Apr. 2, 2019 New Addition in Ultimate Blazing Bash Card-0792.png Card-0793.png Card-0794.png Apr. 23, 2019 Blazing Festival: Light Summon
Blazing Festival: Shadow Summon Card-0800.png Card-0801.png Card-0802.png Card-0803.png Card-0804.png Card-0805.png Card-1166.png Card-1167.png Card-1168.png Card-1169.png Apr. 29, 2019 Rallying Comrades Summon Card-0807.png Card-0808.png Card-0809.png Card-0810.png May 8, 2019 New Addition in Ultimate Blazing Bash Card-0811.png Card-0812.png Card-0813.png July 2, 2019 A Mother’s Kindness Summon Card-0839.png Card-0840.png Sept. 10, 2019 New Addition in Ultimate Blazing Bash Card-0876.png Card-0877.png Card-0878.png Oct. 9, 2019 Champion of the Hidden Leaf Summon Card-0891.png Card-0892.png Nov. 12, 2019 New Addition in Ultimate Blazing Bash Card-2006.png Card-2007.png Card-2008.png Nov. 29, 2019 New Addition in Blazing Festival Card-2014.png Card-2015.png Dec. 17, 2019 Longing for Peace Summon Card-2024.png Card-2025.png Card-2026.png Card-2027.png Dec. 31, 2019 Blazing Festival – “Flame” Summon
Blazing Festival – “Radiant” Summon Card-2029.png Card-2030.png Card-2031.png Card-2032.png Jan. 14, 2020 New Addition in Ultimate Blazing Bash Card-2036.png Card-2037.png Card-2038.png Feb. 11, 2020 New Addition in Ultimate Blazing Bash Card-2051.png Card-2052.png Card-2053.png Mar. 10, 2020 New Addition in Ultimate Blazing Bash Card-2062.png Card-2063.png Card-2064.png Apr. 7, 2020 New Addition in Ultimate Blazing Bash Card-2074.png Card-2075.png Card-2076.png May 12, 2020 New Addition in Ultimate Blazing Bash Card-2085.png Card-2086.png Card-2087.png June 9, 2020 New Addition in Ultimate Blazing Bash Card-2094.png Card-2095.png Card-2096.png July 7, 2020 New Addition in Ultimate Blazing Bash Card-2105.png Card-2106.png Card-2107.png Aug. 18, 2020 New Addition in Ultimate Blazing Bash Card-2120.png Card-2121.png Card-2122.png Aug. 25, 2020 Inherited Likeness Summon Card-2125.png Card-2126.png Sept. 8, 2020 New Addition in Ultimate Blazing Bash Card-2128.png Card-2129.png Card-2130.png Sept. 29, 2020 New Addition in Blazing Festival Card-2131.png Card-2132.png Oct. 6, 2020 New Panel Mission Card-2133.png Oct. 13, 2020 New Addition in Ultimate Blazing Bash Card-2134.png Card-2135.png Card-2136.png Oct. 27, 2020 New Addition in Blazing Festival Card-2137.png Card-2138.png Nov. 10, 2020 New Addition in Ultimate Blazing Bash Card-2139.png Card-2140.png Card-2141.png Feb. 9, 2021 Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Blazing was closed!
reservoir : https://ontopwiki.com
Category : Finance

Post navigation

Leave a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *