Văn bản lĩnh vực môi trường

Luật 52/2005 / QH11 2Tham khảo bài viết này /11/2005
Luật bảo đảm môi trường tự nhiên 01/7/2006 Nghị định 25/2013 / NĐ – CP 29/03/2013Nghị định về lãng phí đảm bảo môi trường tự nhiên so với thải nước 01/07/2013 Nghị định 29/2011 / NĐ-CP 18/4/2011Nghị định pháp luật về nhìn nhận môi trường tự nhiên kế hoạch, nhìn nhận ảnh hưởng tác động môi trường tự nhiên, cam đoan đảm bảo thiên nhiên và môi trường 05/6/2011

Nghị định 117 / 2009 / NĐ-CP 31/12/2009Nghị định về giải quyết và xử lý phạm luật pháp lý vào nghành thiên nhiên và môi trường 01/03/2010
( Thay thế NĐ 81/2006 / NĐ-CP ) Nghị định 04/2009 / NĐ-CP 14/01/2009Nghị định về khuyễn mãi thêm, tương hỗ hoạt động giải trí đảm bảo môi trường tự nhiên 28/02/2009 Nghị định 21/2008 / NĐ-CP 28/02/2008Nghị định về chỉnh sửa, bổ trợ một số ít yếu tố của Nghị định 80/2006 / NĐ-CP ngày 9/8/2006 của Chính phủ về lao lý chi tiết cụ thể & chỉ dẫn thực hiện một số ít vấn đề của nguyên tắc đảm bảo môi trường tự nhiên 2005 . 21/03/2008 Nghị định 174 / 2007 / NĐ-CP 29/11/2007Nghị định về tiêu xài bảo đảm môi trường tự nhiên so với chất thải rắn . 22/12/2007 Nghị định 88/2007 / NĐ – CP 28/5/2007Nghị định về bay lớp nước đô thành & khu chế xuất . 8/7/2007 Nghị định 81/2007 / NĐ-CP 23/5/2007Nghị định pháp luật về tổ chức triển khai, phòng ban trình độ về bảo đảm môi trường tự nhiên trên bộ phận Chính phủ & tổ chức Chính phủ . 22/06/2007 Nghị định 59/2007 / NĐ-CP 9/4/2007Nghị định chỉ dẫn quản lý chất thải rắn . 18/5/2007 Nghị định 04/2007 / NĐ-CP 8/1/2007 Nghị định chỉnh sửa, bổ trợ 1 số ít vấn đề của Nghị định khoản 67/2003 / NĐ-CP ngày 13 mon 6 năm 2003 của Chính phủ về phung phá bảo đảm môi trường tự nhiên so với thải nước .

3/2/2007 Nghị định 140 / 2006 / NĐ-CP 22/11/2006Nghị định phía dẫn đảm bảo môi trường tự nhiên vào khâu lập, đánh giá và thẩm định, thông qua & tổ chức triển khai triển khai những kế hoạch, đầu tư và quy hoạch, công tác & những dự án Bất Động Sản tăng trưởng . 16/12/2006 Nghị định 81/2006 / NĐ-CP 9/8/2006Nghị định về xử phạt hành chánh vào nghành đảm bảo thiên nhiên và môi trường . 3/9/2006 Nghị định 80/2006 / NĐ-CP 9/8/2006Nghị định về lao lý chi tiết cụ thể & chỉ dẫn thực hiện Luật đảm bảo môi trường tự nhiên 2005 3/9/2006 Nghị định 149 / 2004 / NĐ-CP 27/07/2004Về Việc Quy định cung cấp phép dò xét, khai quật, sài khoáng sản lớp nước, xả thoát nước trong Power lớp nước 18/8/2004 Nghị định 67/2003 / NĐ – CP 13/6/2003Nghị định về ăn xài đảm bảo thiên nhiên và môi trường so với thải nước . 1/1/2004 Thông tư 27/2012 / TT-BTNMT 28/12/2012Thông tư Quy định Quy chuẩn nhân viên kỹ thuật vương quốc về môi trường tự nhiên 01/03/2013 Thông tư liên tịch 50/2012 / TTLT-BTC-BTNMT 30/03/2012Hướng dẫn chính sách kinh tế tài chính & nút kinh phí đầu tư lập báo cáo giải trình nhìn nhận môi trường tự nhiên kế hoạch 20/05/2012 Thông tư 04/2012 / TT_BTNMT 08/05/2012Quy định tiêu chuẩn xác lập đại lý tạo độc hại thiên nhiên và môi trường cực kỳ nghiêm trọng 25/06/2012 Thông tư 26/2011 / TT-BTNMT 18/7/2011 Thông tư pháp luật chi tiết cụ thể một số ít vấn đề của Nghị định lượng 29/2011 / NĐ-CP ngày 18 mon 4 năm 2011 của Chính phủ lao lý về nhìn nhận môi trường tự nhiên kế hoạch, nhìn nhận tác động ảnh hưởng môi trường tự nhiên, khẳng định bảo đảm thiên nhiên và môi trường .

02/9/2011 Thông tư 48/2011 / TT-BTNMT 28/12/2011Thông tư chỉnh sửa, bổ trợ một số ít yếu tố của chỉ thị khoản 08/2009 / TT-BTNMT ngày 15 mon 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường pháp luật quản lý & đảm bảo môi trường tự nhiên trung tâm kinh tế tài chính, trung tâm công nghệ hàng đầu, khu chế xuất & các công nghiệp 15/02/2012 Thông tư 01/2012 / TT-BTNMT 16/3/2012Thông tư lao lý về lập, đánh giá và thẩm định, coi sóc & đánh giá, chứng thực Việc thực thi Đề án bảo đảm môi trường tự nhiên cụ thể ; lập & ĐK đề án đảm bảo môi trường tự nhiên đơn thuần 02/5/2012 Thông tư 25/2009 / TT-BTNMT 16/11/2009Thông tư lao lý quy chuẩn nhân viên sửa chữa vương quốc về thiên nhiên và môi trường 01/01/2010 Thông tư 16/2009 / TT-BTNMT 7/10/2009Thông tư lao lý quy chuẩn nhân viên kỹ thuật vương quốc về môi trường tự nhiên 01/01/2010 Thông tư 13/2009 / TT-BTNMT 18/8/2009Thông tư lao lý về tổ chức triển khai & hoạt động giải trí của Hội đồng đánh giá và thẩm định Báo cáo nhìn nhận thiên nhiên và môi trường kế hoạch, Hội đồng thẩm định và đánh giá báo cáo giải trình nhìn nhận ảnh hưởng tác động thiên nhiên và môi trường . Thay thế QĐ số 13/2006 / QĐ-BTNMT
Hiệu lực : 10/10/2009 Thông tư 08/2009 / TT-BTNMT 15/7/2009Thông tư lao lý quản lý & đảm bảo môi trường tự nhiên trung tâm kinh tê, trung tâm công nghệ vượt bậc, khu chế xuất & các công nghiệp 01/9/2009 Thông tư 09/2009 / TT-BXD 21/5/2009Thông tư pháp luật cụ thể thực thi 1 số ít content của NĐ 88/2007 / NĐ-CP ngày 28/5/2007 của CP về bay lớp nước đô thành & khu chế xuất . 14/7/2009 Thông tư 05/2008 / TT-BTNMT 08/12/2008Thông tư chỉ dẫn về Đánh giá thiên nhiên và môi trường kế hoạch, Đánh giá ảnh hưởng tác động môi trường tự nhiên, Cam kết bảo đảm thiên nhiên và môi trường . Thay thế trung tâm 08/2006 / TT-BTNMT
Hiệu lực ngày 07/01/2009 Thông tư 04/2008 / TT-BTNMT 18/09/2008Hướng dẫn lập, thông qua & chứng thực đề án đảm bảo môi trường tự nhiên & chất vấn, điều tra vấn đề triển khai đề án đảm bảo môi trường tự nhiên . 21/10/2008 Thông tư 39/2008 / TT-BTC 19/05/2008Thông tư chỉ dẫn triển khai Nghị định 174 / 2007 / NĐ-CP của chính phủ phát hành ngày 29/11/2007 về phao phí bảo đảm thiên nhiên và môi trường so với chất thải rắn . 16/6/2008 Thông tư 13/2007 / TT-BXD 31/12/2007Thông tư chỉ dẫn 1 số ít yếu tố nghị định 59/2007 / NĐ-CP của Chính phủ phát hành ngày 9/4/2007 về quản lý chất thải rắn . 5/2/2008 Thông tư 10/2007 / TT-BTNMT 22/10/2007 Thông tư chỉ dẫn bảo vệ quality & trấn áp unique vào quan trắc môi trường tự nhiên . 18/11/2007 Thông tư 106 / 2007 / TTLT-BTC-BTNMT 6/9/2007Thông tư chỉnh sửa chỉ thị 125 / 2003 / TTLT-BTNMT-BTC về chỉ dẫn nghị định 67/2003 / NĐ-CP ngày 13/6/2003 về tiêu pha bảo đảm môi trường tự nhiên so với thải nước . 7/10/2007 Thông tư 02/2007 / TTLT-BCT-BTNMT 30/8/2007Thông tư về chỉ dẫn triển khai vấn đề 43 của Luật bảo đảm thiên nhiên và môi trường về tổ chức triển khai, ĐK, du nhập phế liệu . 6/10/2007 Thông tư 06/2007 / TT-BKH 27/8/2007Thông tư chỉ dẫn thực thi nghị định 140 / 2006 / NĐ-CP vì chính phủ phát hành ngày 22/11/2006 về chỉ dẫn bảo đảm môi trường tự nhiên vào khâu lập, đánh giá và thẩm định, phê chuẩn, tổ chức triển khai triển khai những kế hoạch, đầu tư và quy hoạch, lịch trình & những dự án Bất Động Sản tăng trưởng .

19/9/2007 Thông tư 07/2007 / TT-BTNMT 3/7/2007Thông tư chỉ dẫn phân chia & quyết định hành động các đại lý khiến độc hại thiên nhiên và môi trường bắt buộc buộc phải giải quyết và xử lý 20/8/2007 Thông tư 114 / 2006 / TTLT / BTC – BTNMT 29/12/2006Thông tư chỉ dẫn Việc quản lý kinh phí đầu tư công danh và sự nghiệp môi trường tự nhiên . 12/2/2007 Thông tư 12/2006 / TT-BTNMT 26/12/2006Thông tư chỉ dẫn điều kiện kèm theo hành nghề & giấy tờ thủ tục lập làm hồ sơ, ĐK, cấp cho phép hành nghề mã số quản lý Chất thải nguy cơ tiềm ẩn . 19/1/2007 Thông tư 08/2006 / TT-BTNMT 8/9/2006Thông tư chỉ dẫn về Đánh giá thiên nhiên và môi trường kế hoạch, Đánh giá tác động ảnh hưởng môi trường tự nhiên, Cam kết bảo đảm thiên nhiên và môi trường . Tham khảo Thông tư 02/2005 / TT-BTNMT 24/06/2005Hướng dẫn thực thi Nghị định lượng 149 / 2004 / NĐ-CP ngày 27/07/2004 của Chính phủ Về vấn đề Quy định cấp cho phép dò la, khai quật, sài khoáng sản lớp nước, xả thải nước trong Power lớp nước . 26/07/2005 Thông tư 125 / 2003 / TTLT-BTC-BTNMT 18/12/2003Thông tư chỉ dẫn triển khai nghị định 67/2003 / NĐ-CP ngày 13/6/2006 của chính phủ về phung phí bảo đảm môi trường tự nhiên so với thải nước . 14/1/2004 Quyết định 04/2013 / QĐ-TTg 14/01/2013Quyết định về thẩm quyền quyết định hành động hạng mục & giải pháp giải quyết và xử lý cửa hàng tạo ô nhiễm và độc hại môi trường tự nhiên rất lớn 01/03/2013 Quyết định 16/2008 / QĐ-BTNMT 31/12/2008Quyết định về câu hỏi phát hành quy chuẩn vương quốc nhân viên kỹ thuật chỉnh sửa môi trường tự nhiên 08/02/2009 Quyết định 52/2008 / QĐ-BCT 30/12/2008Quyết định phát hành quy định trong thời điểm tạm thời về bảo đảm thiên nhiên và môi trường ngành công thương nghiệp 08/02/2009 Quyết định 04/2008 / QĐ-BTNMT 18/07/2008Quyết định phát hành Quy chuẩn nhân viên kỹ thuật chỉnh sửa vương quốc về môi trường tự nhiên . 17/8/2008 Quyết định 19/2007 / QĐ-BTNMT 26/11/2007

Quyết định về việc ban hành Quy định về điều kiện và hoạt động dịch vụ thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

22/12/2007 Quyết định 23/2006 / QĐ-BTNMT 26/12/2006Quyết định về bài toán phát hành hạng mục Chất thải nguy cơ tiềm ẩn . 21/1/2007 Quyết định 22/2006 / QĐ-BTNMT 18/12/2006Quyết định về Việc cấp thiết vận dụng Tiêu chuẩn Nước Ta về môi trường tự nhiên . 16/1/2007 Quyết định 13/2006 / QĐ-BTNMT 8/9/2006Quyết định về tổ chức triển khai Hội đồng đánh giá và thẩm định nhìn nhận tác động ảnh hưởng môi trường tự nhiên . 10/10/2006 Quyết định 12/2006 / QĐ-BTNMT 8/9/2006Quyết định về câu hỏi phát hành hạng mục phế liệu đc nhập hàng làm cho nguyên vật liệu chế tạo. Ban hành : 7/10/2006 Quyết định 10/2006 / QĐ-BTNMT 21/8/2006Quyết định phát hành Quy định ghi nhận các đại lý tạo độc hại thiên nhiên và môi trường cực kỳ nghiêm trọng sẽ hoàn thành xong giải quyết và xử lý triệt để đi theo quyết định hành động 64/2003 / QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ phát hành ngày 22/4/2003 về Việc chuẩn y chiến lược giải quyết và xử lý triệt để những các đại lý tạo độc hại thiên nhiên và môi trường cực kỳ nghiêm trọng . 18/09/2006 Quyết định 64/2003 / QĐ-TTg 22/04/2003Về câu hỏi chăm chút chiến lược giải quyết và xử lý triệt để những cửa hàng khiến độc hại môi trường tự nhiên rất lớn 1/6/2003 Quyết định 35/2002 / QĐ-BKHCN và MT 25/06/2002Về vấn đề ra mắt hạng mục những Tiêu chuẩn Nước Ta về thiên nhiên và môi trường không thể vận dụng .

1/1/2003

Post navigation

Leave a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *