Trang chủ » bài tập có đáp án môn quản trị tài chính doanh nghiệp – 1 BÀI TẬP QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Họ – Studocu

bài tập có đáp án môn quản trị tài chính doanh nghiệp – 1 BÀI TẬP QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Họ – Studocu

1
BÀI TẬP

QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Họ & Tên: HÀ QUỐC ĐẠT
MASV: 1953403010120
Lớp: Đ19KT

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ thông tin bitcoin
CHÍNH DOANH NGHIỆP
A. LÝ THUYẾT

 1. Mục tiêu nào sau đây là phù hợp nhất đối với nhà quản trị của công ty cổ phần:
  A. Tối đa hóa giá trị thị trường của cổ phiếu.
  B. Tối đa hóa thị phần của công ty.
  C. Tối đa hóa lợi nhuận.
  D. Tối thiểu hóa các khoản nợ vay.
 2. Năm 2010, nhiều công ty lớn trên thế giới tăng tỷ lệ dự trữ tiền mặt và chứng khoán dễ chuyển đổi
  một cách đột biến. Lí do dẫn đến việc loại tài sản này tăng đột biến tại các công ty lớn này là:
  A. Doanh số bán hàng thu tiền ngay của các công ty này tăng.
  B. Doanh số bán hàng thu tiền ngay của các công ty này giảm.
  C. Các doanh nghiệp dự trữ để ứng phó với những biến động bất thường từ khủng hoảng tài chính.
  D. Không có đáp án nào trong các đáp án có sẵn.
 3. Công ty cổ phần thuận lợi so với loại hình công ty tư nhân và công ty hợp danh là:
  A. Được miễn thuế
  B. Trách nhiệm vô hạn
  C. Tách bạch giữa quyền sở hữu và quyền quản lý.
  D. Các yêu cầu báo cáo được giảm thiểu.
  B. TỰ LUẬN
 4. Có nhận định cho rằng “Lãi suất trên thị trường không ảnh hưởng tới hoạt động quản trị doanh
  nghiệp”. Hãy bình luận.
  Trả lời:
  Nhận định này sai, vì công cụ lãi suất trên thị trường sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động quản trị
  tài chính doanh nghiệp và nó giúp cho các nhà quản trị tài chính doanh nghiệp đưa ra quyết định đầu tư
  của doanh nghiệp.
 5. Tại sao trong các quyết định tài chính, nhà quản trị luôn phải tính đến giá trị theo thời gian của
  tiền? Cho ví dụ minh họa.
  Trong các quyết định tài chính, nhà quản trị luôn phải tính đến giá trị của tiền tệ theo thời gian
  của tiền vì tiền tệ có giá trị theo thời gian và bị tác động bởi 3 yếu tố: lạm phát, rủi ro và cơ hội đầu tư.
  VD: Cùng 1 mệnh giá của đồng tiền, nhưng sức mua của tiền vào những năm trước thường cao
  hơn sức mua của tiền trong những năm sau.
  BÀI TẬP
  Bài 1

  Giá trị hiện tại của 1 USD nhận được sau 10 năm là 810 USD. Nếu cùng lãi suất chiết khấu
  thì 5 USD nhận được sau 10 năm là bao nhiêu?
  Bài làm
  Tóm tắt:
  PV 0 = 1000
  FV 0 = 810

PV ’ = 5000 FV ’ = ? Ta mang

Bài 5

Từ 01/01/N tới 01/01/(N+5), hàng năm ông A gửi 20 triệu đồng vào đầu năm vào tài khoản ngân
hàng của mình. Vào ngày 31/12/(N+5), ông A rút 90 triệu đồng khỏi tài khoản. Số dư tài khoản ngân
hàng của ông X cuối ngày 31/12/(N+5) là bao nhiêu nếu lãi suất ngân hàng ổn định ở mức 8%/năm?
Bài làm
Tóm tắt:
Số tiền trong tài khoản ngân hàng ông A có được vào ngày 31/12/(N+5) là:

FV = A× [( 1 + r )

n − một

r ]

( 1 + r )= 20 × [( 1 +8 %)

6 − một

8 % ]

( một + tám % ) = 158,46 triê uđ ng ́ ồSố tiền vàng vào thông tin tài khoản ngân hàng nhà nước ông A mang đc trong cuối đến ngày 31/12 / ( N + 5 ) được xem là : 158,46 – 90 = 68,46 triêu đồng. ̣

 1. Theo anh/chị, lãi suất trên thị trường có ảnh hưởng như thế nào tới hoạt động quản trị tiền mặt
  của doanh nghiệp hay không?
  Trả lời:
  Lãi suất trên thị trường có ảnh hưởng tới hoạt động quản trị tiền mặt của doanh nghiệp.
  Nếu lãi suất thị trường tăng lên thì lượng dự trữ tiền mặt của doanh nghiệp sẽ giảm và ngược lại
  Có nhận định cho rằng: “Lãi suất trên thị trường có ảnh hưởng tới hoạt động quản trị tiền mặt của
  doanh nghiệp”. Hãy bình luận.
  Nhận định này đúng vì sự tăng hoặc giảm lãi suất trên thị trường sẽ ảnh hưởng đến hoạt động
  quản trị tiền mặt của doanh nghiệp, việc tăng giảm lãi suất sẽ ảnh hưởng đến chi phí lãi suất của doanh
  nghiệp nên họ phải cân nhắc đến việc quản trị nguồn tài trợ của doanh nghiệp sao cho phù hợp nhất.
  BÀI TẬP
  Bài 1

  Công ty Quân Trung có nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu trong năm là 2 đơn vị. Giá mua là 5
  triệu đồng/đơn vị, chi phí mỗi lần đặt hàng là 10 triệu đồng, chi phí tồn trữ bằng 5% giá mua. Theo mô
  hình EOQ, mức tồn kho bình quân tối ưu của công ty là bao nhiêu?
  Bài làm
  Tóm tắt:
  S = 2000 đơn vị
  C = 5 x 5% = 0,25 triêu đồng/đơn vị̣
  O = 10 triêu đồng̣
  Ta có mức tồn kho bình quân tối ưu của công ty là:

Q ¿ =

2 × S × O C =

2 × 2 ngàn × 10 0. = 400 đ nơ mùi vịBình quân phân tách 2 = 200 đơn vị chức năng

Bài 2
Doanh nghiệp HN sử dụng mô hình Miller – Orr để quản trị dự trữ tiền mặt đã xác định số dư
tiền mặt tối đa là 2 triệu đồng, số dư tiền mặt theo thiết kế là 900 triệu đồng. Khi số dư tiền mặt của
doanh nghiệp là 950 triệu đồng, doanh nghiệp sẽ làm gì?
Bài làm
Ta có:
Tồn quỹ mục tiêu = Giới hạn dưới + Khoảng cách/3 = 900 triệu đồng
Giới hạn trên = Giới hạn dưới + Khoảng cách = 2400 triệu đồng
 Giới hạn dưới = 150 triệu đồng
 Do số dư tiền mặt của doanh nghiệp nằm trong khoảng giới hạn nên doanh nghiệp sẽ không
làm gì.
Bài 3
Doanh nghiệp TT sử dụng mô hình Miller – Orr để quản trị dự trữ tiền mặt đã xác định số dư tiền
mặt tối đa là 1 triệu đồng và số dư tiền mặt theo thiết kế là 800 triệu đồng. Khi số dư tiền mặt của
doanh nghiệp là 420 triệu đồng, doanh nghiệp sẽ làm gì?

Bài làm
Ta có:
Tồn quỹ mục tiêu = Giới hạn dưới + Khoảng cách/3 = 800 triệu đồng
Giới hạn trên = Giới hạn dưới + Khoảng cách = 1800 triệu đồng
 Giới hạn dưới = 300 triệu đồng
 Do số dư tiền mặt của doanh nghiệp nằm trong khoảng giới hạn nên doanh nghiệp sẽ không
làm gì.

Bài 4
Công ty Hà Anh hiện tại có khoản phải thu là 1.200 USD. Kỳ thu tiền bình quân là 50 ngày.
Công ty muốn giảm kì thu tiền bình quân xuống bằng mức trung bình của ngành là 30 ngày bằng cách
gây áp lực để khách hàng trả nợ đúng hạn. Giám đốc điều hành của công ty Hà Anh dự tính nếu chính
sách được thi hành, doanh thu bình quân của công ty sẽ giảm 15%. Giả sử công ty thực hiện thành công
thay đổi này thì khoản phải thu khách hàng sau khi thay đổi là bao nhiêu?
Bài làm
Ta có:
Vòngquaykho ngả ph iảthu = Doanh thuthu nầ
Cáckho nả ph iảthu
K _ythu ti_ ên = 360
Vòngquay kho ngả ph iảthu
= 360 ×Cáckho nả ph iả thu
Doanhthuthuân `

↔ 50 = 360 × 1.
Doanhthu thuân _→Doanh thuthuân_ =8 .000 USD
Doanh thu thuần giảm 15%
=> Doanh thu thuần mới = 8.640 x (1-15%) = 7.344 USD
Kỳ thu tiền mới = 30 ngày
Cac kho n ́ ả ph iảthu = Doanhthuthu

_ân× Kythutiê n_
360

= 7. 000 × 30 360= 612 $

Bài 5
Công ty An Thanh cần sử dụng nguyên vật liệu với nhu cầu 1 tấn/năm (mỗi năm có 360
ngày). Chi phí cho mỗi lần đặt hàng là 1,4 triệu đồng. Chi phí dự trữ nguyên vật liệu là 0,2 triệu
đồng/tấn. Tính số lần đặt hàng tối ưu trong năm của công ty.
Bài làm
Tóm tắt:
S = 1400 tấn/năm
C = 1,4 triêu đồng̣
O = 0,2 triêu tấṇ
Ta có mức tồn kho bình quân tối ưu của công ty là:

Q ¿ =

2 × S × O C =

2 × 1400 × một, 0. = 140 t nâSố đợt đăt dãy Gia Công = ̣ 1400 140 = 10 đợt / năm ( 36 đúng ngày đăt một dịp ) ̣Các lượng buộc phải thu sau lúc biến hóa chủ trương được xem là : Cáckho nả ph iảthu = 12 × đôi mươi = 240 tri uệ USD Số tiền trong game công ty du học tiết kiệm ngân sách và chi phí đc được xem là : ( 300 – 240 ) x 8,2 % = 4,92 triệu $

Bài 9
Công ty Alpha đang xem xét việc chuyển đổi chính sách bán hàng thu tiền ngay. Chính sách mới
sẽ mở rộng tín dụng mãi mãi. Dựa vào những số liệu sau, xác định công ty Alpha có nên chuyển đổi
chính sách tín dụng thương mại không? Doanh lợi đòi hỏi là 3%/kỳ.
Chính sách hiện tại Chính sách mới
Giá bán 1 sản phẩm
60 đồng 70 đồng
Chi phí biến đổi 1 sản phẩm 40 đồng 50 đồng
Sản phẩm tiêu thụ trong kỳ 5 sản phẩm 6 sản phẩm
Bài làm
Ta có:
EBIT 1 = Q(P – V) = 5(60 – 40) = 100.000 đồng = 100 triệu đồng
EBIT 2 = Q(P – V) = 6(70 – 50) = 136.000 đồng = 136 triệu đồng
D = EBIT 2 – EBIT 1 = 136 – 100 = 36 triệu đồng
Thu nhập tăng thêm là:
PV∆ = 36
3 %
=1 tri uệ đ ngồ
Chi phí hiện tại là:
40 x 5 + 50 x 6 = 540.000 đồng = 540 triệu đồng
Chênh lệch lợi nhuận và chi phí là:
1 – 540 = 660 triệu đồng
=> Do chênh lệch lợi nhuận và chi phí dương nên công ty Alpha nên chuyển đổi chính sách tín
dụng thương mại.
Bài 10
Công ty cổ phần Hoài An có số liệu như sau:
1. Trong năm kế hoạch, phòng Kỹ thuật dự kiến cần sử dụng 9 tấm thép theo tiêu chuẩn kỹ
thuật cho việc sản xuất sản phẩm trong năm. Biết 1 năm có 360 ngày.
2. Công ty chọn công ty A là nhà cung cấp, giá mua một tấm thép là 8,1 triệu đồng.
3. Chi phí cho mỗi một lần thực hiện hợp đồng hay đơn hàng là 9 triệu đồng.
4. Theo tính toán, chi phí về bảo hiểm, trả lãi tiền vay để mua dữ trữ tấm thép, chi phí bảo
quản, … trong 1 năm tính cho 01 tấm thép bằng 2% giá mua.
Yêu cầu:
1. Xác định số lượng tấm thép tối ưu mỗi lần đặt mua.
2. Xác định tổng chi phí tồn kho tối ưu.
3. Biết thời gian thực hiện hợp đồng (kể từ khi kí hợp đồng cho tới khi nhận được hàng) là
3 ngày. Xác định và nêu ý nghĩa của điểm đặt hàng.
4. Để đảm bảo an toàn cho sản xuất, công ty cần thực hiện dự trữ an toàn. Số lượng tấm
thép dự trữ an toàn được xác định bằng lượng thép bình quân sử dụng cho 02 ngày sản xuất. Xác định
điểm đặt hàng trong trường hợp có dự trữ an toàn và nêu ý nghĩa.
Bài làm

Tóm tắt : S = 9000 tấm C = 8,1 x 2 % = 0,162 triêu đồng / tấṃ O = 9 triêu đồng ̣ Yc1 / Ta với nút tồn dư trung bình Gia Công của trung tâm tư vấn du học được xem là :Q ¿ =

2 × S × O C =

2 × 9000 × 9 0. = 1000 t nâYc2 /Tổng chi phí dãy tồn dư được xem là ¿ C × Q 2 + O × S Q = 0 × 1000 2 + 9 × 9000 1000 = 162 tri uê ̣Yc3 / Ta sở hữu

Qr = Thơ _i gian chu nâ bịgiao hang×_ T ngô nhuc uầ hàng
T ́ ôngthơ ` i gianlamviê c ́ 1 năm

= tam × 9000 360 = 75 t mâÝ nghĩa : lúc dãy tồn dư tránh xuống vẫn 75 tấm thì công ty tư vấn du học Hoài An tiếp tục khởi đầu đăt dãy. ̣ Yc4 /Lượng dãy dự phòng bảo đảm an toàn = 2 × 9000 360 = 50 trung khu ́Điểm đạt dãy lại = ba × 9000 360

 • 50 = 125 t mâ

Ý nghĩa : lúc dãy tồn dư tránh xuống vẫn còn 125 tấm thì công ty tư vấn du học Hoài An tiếp tục khởi đầu đặt đơn hàng .

Bài 2
Công ty Hải Minh có kỳ thu tiền bình quân là 40 ngày. Đầu tư của công ty vào khoản phải thu
trung bình là 15 triệu USD. Doanh thu bán chịu hàng hóa của công ty là bao nhiêu? Giả định 1 năm có
360 ngày.
Bài làm
Tóm tắt:
Kỳ thu tiền bình quân = 40 ngày
Các khoản phải thu = 15 triệu USD
Doanh thu =?
Ta có:
Kythuti nề = 360 ×Các kho nả ph iảthu
Doanhthu
→Doanh thu = 360 ×Các kho nả ph iảthu
Ky thuti nề
= 360 × 15
40
= 135 tri uệ USD

Bài 3
Doanh nghiệp Minh Tú dự kiến trong năm N sẽ bán được 2 sản phẩm, với giá bán một sản
phẩm là 25 triệu đồng. Doanh nghiệp có chính sách cho khách hàng mua chịu trong vòng 60 ngày và
dự kiến các khoản phải thu bình quân trong năm N là 8 tỷ đồng. Giả sử 1 năm có 360 ngày.
Yêu cầu:
1. Xác định kỳ thu tiền bình quân dự kiến trong năm N của doanh nghiệp.
2. Xác định chu kì tiền mặt năm N của doanh nghiệp, biết rằng doanh nghiệp dự kiến trong năm
N vòng quay hàng tồn kho của doanh nghiệp là 6, vòng quay các khoản phải trả của doanh nghiệp là 9.
Bài làm
Ta có:
Các khoản phải thu = 8 tỷ
Yc1/
Tổng doanh thu = 2000 x 25 = 50 triệu đồng = 50 tỷ đồng
Kythuti nề = 360 ×Các kho nả ph iảthu
Doanhthu
= 360 × 8
50
=57,6 ngày
Yc2/
Chu kydựtrữ = 360
vòngquay hàngt nồ kho
= 360
6
= 60 ngày

Chu kytrảti năn nỉ = 360 vòng xoay ph iảtrảdoanhnghi pệ= 360 9= 40 đến ngàyChu kỳ tiền mặt = Chu kỳ kinh doanh thương mại – Chu kỳ mang tiền trong game = Chu kỳ dự phòng + Chu kỳ thu tiền vàng – Chu kỳ đưa tiền vàng = 60 + 57,6 – 40 = 77,6 Trong ngày

Bài 4
Công ty Thanh Hoài dự kiến trong năm N bán được 4 sản phẩm. Giá bán một sản phẩm được
xác định bằng giá vốn một sản phẩm cộng với 30 đồng. Giá vốn hàng bán trong năm dự kiến bằng
60% doanh thu. Công ty có chính sách cho khách hàng nợ trong vòng 40 ngày và dự kiến thời gian thu
tiền bình quân trong năm N là 36 ngày. Giả sử 1 năm có 360 ngày. Khoản phải thu dự kiến bình quân
năm N của công ty?
Bài làm
Gọi X là giá vốn một sản phẩm:
Ta có:
Giá vốn = 4 = 60% Doanh thu (triệu đồng)
Giá bán một sản phẩm = X + 30 (nghìn đồng/sản phẩm)
Doanh thu = (X + 30) x 4 = 4 +30 x 4 = 60% Doanh thu + 135
 0,4 x Doanh thu = 135 triệu đồng
=> Doanh thu = 337,5 triệu đồng
Ta có:
Kythuti nề = 360 ×Kho nả ph iảthu
Doanhthu
↔ 36 = 360 × Kho nả ph iảthu
337,
→Kho nả thuti nề =33,75 tri uệ đ ngồ

Bài 5
Có thông tin từ báo cáo tài chính của công ty Hải Hà như sau:
Đơn vị tính: triệu đồng
Khoản mục Đầu năm Cuối năm
Hàng tồn kho 5 6.
Các khoản phải thu 4 6.
Các khoản phải trả người bán 5 3.
Doanh thu thuần 50.
Giá vốn hàng bán 36.
Yêu cầu: Tính chu kì kinh doanh, chu kì tiền mặt của công ty. Biết 1 năm có 360 ngày.
Bài làm
Ta có:
Khoản mục Đầu năm Cuối năm Bình Quân
Hàng tồn kho 5 6 6.
Các khoản phải thu 4 6 5.
Các khoản phải trả người bán 5 3 4.
Doanh thu thuần 50.
Giá vốn hàng bán 36.
Ta có:
Chu kydựtrữ = 360 ×hàngt nồ khobìnhquân
Giá v nố hàngbán
= 360 × 6.
36.
= 60 ngày

Chu kythu ti năn nỉ = 360 × Cáckho nả ph iảthubình quân Doanhthu thu nầ = 360 × 5. 50. = 36 đúng ngàyChu kytrảti nại = 360 × Cáckho nả ph iảtrảbìnhquân Giá v nố hàngbán= 360 × bốn. 36 .= 40 đúng ngày

CHƯƠNG 4: QUẢN TRỊ TÀI SẢN DÀI HẠN
A. LÝ THUYẾT

 1. Sử dụng phương pháp khấu hao tuyến tính (khấu hao theo đường thẳng) có đặc điểm:
  A. Đơn giản trong tính toán, giá thành biến động
  B. Đơn giản trong tính toán, giá thành ít biến động
  C. Đơn giản trong tính toán, tránh được tác động của hao mòn vô hình
  D. Đơn giản trong tính toán, phân bổ nguyên giá vào chi phí qua các kì
 2. Một doanh nghiệp mua một tài sản dài hạn có tuổi thọ dự kiến là 8 năm và thực hiện khấu hao tài sản
  này theo phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh. Khấu hao của tài sản trong năm đầu tiên được dự
  kiến là:
  A. 12,5% của nguyên giá tài sản.
  B. 15,5% của nguyên giá tài sản.
  C. 31,25% của nguyên giá tài sản.
  D. 25% của nguyên giá tài sản.
  B. TỰ LUẬN
 3. Có nhận định cho rằng “Việc xác định nguyên giá của một TSCĐ hình thành trong trường hợp
  mua ngoài thì chính xác và khách quan hơn so với một TSCĐ hình thành bằng cách tự xây dựng hoặc
  tự sản xuất”. Hãy bình luận.
  Nhận định này đúng. Vì dựa trên hóa đơn, chứng từ được cung cấp từ doanh nghiệp bán trong
  trường hợp mua ngoài sẽ chính xác và khách quan hơn trong việc xác định nguyên giá TSCĐ, còn khi
  hạch toán nội bộ thì độ chính xác sẽ thấp.

BÀI TẬP
Bài 1

Doanh nghiệp Nam Anh mua 1 thiết bị với giá mua đã bao gồm thuế GTGT là 121 triệu đồng.
Chi phí vận chuyển, bốc dỡ, lắp đặt chạy thử và các chi phí khác có liên quan là 5 triệu đồng. Tuổi thọ
kinh tế của thiết bị ước tính là 5 năm. Tính số tiền khấu hao của thiết bị năm thứ 4 theo phương pháp
khấu hao theo số dư giảm dần có điều chỉnh. Biết doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp
khấu trừ, thuế suất thuế GTGT là 10%.
Bài làm
Tóm tắt:
Ta có:
Ng/giá =
121
1 +10 %

 • 5 = 115 tri uệ đ ngồ
  Đơn vị: 1000 đồng
  Năm Giá trị còn lại Mức khấu hao năm Khấu hao lũy kế
  1 115.
  115.000 × 2
  5
  =46 46.

2 69. 69. 000 × 2 5 = 27 73 .ba 41. 41. 000 × 2 5 = 16 90 .bốn 24. 24. 2= 12 102 .5 12. 24. 2 = 12 115 .=> Số tiền trong game khấu hao của dòng thiết bị năm trang bị bốn đi theo giải pháp khấu hao đi theo số dư tránh dần dần mang kiểm soát và điều chỉnh được xem là 12 ngàn đồng .

Bài 2
Doanh nghiệp HL nâng cấp một TSCĐ có nguyên giá 4 triệu đồng với tổng chi phí nâng cấp
là 500 triệu đồng. Thời gian sử dụng TSCĐ được xác định lại còn 4 năm nữa, số khấu hao lũy kế trong
3 năm là 2 triệu đồng. Khi đó số khấu hao được xác định lại cho năm thứ 4 của TSCĐ theo phương
pháp số dư giảm dần có điều chỉnh là bao nhiêu? (Biết thời gian sử dụng hữu ích của TSCĐ xác định
ban đầu là 5 năm).
Bài làm
Giá trị còn lại = 4 + 500 – 2 = 2 triệu đồng
Tỷ lệ khấu hao theo phương pháp đường thẳng =
1
4

× 100 % = 25 %

Hệ số điều chỉnh = 1,
Khấu hao TSCĐ năm thứ 4 = 2000 × 1 × 25 %= 750 triệu đồng
Năm Giá trị còn lại Mức khấu hao năm Khấu hao lũy kế
1 2,000,000,000 VNĐ 750,000,000 VNĐ 750,000,000 VNĐ
2 1,250,000,000 VNĐ 468,750,000 VNĐ 1,218,750,000 VNĐ
3 781,250,000 VNĐ 390,625,000 VNĐ 1,609,375,000 VNĐ
4 390,625,000 VNĐ 390,625,000 VNĐ 2,000,000,000 VNĐ

Bài 3
Công ty cổ phần Hải Nam mua một máy sấy trái cây tự động của Nhật Bản theo giá FOB tại cảng
Osaka là 100 USD bằng vốn vay của ngân hàng Eximbank với lãi suất là 15%/năm. Chi phí vận
chuyển thiết bị từ cảng Osaka về cảng tại Việt Nam là 20 USD/tấn biết trọng lượng của thiết bị là 50
tấn. Phí bảo hiểm thiết bị trên đường vận chuyển là 2%. Chi phí vận chuyển, bốc dỡ thiết bị về tới công
ty là 40 triệu đồng. Chi phí lắp đặt, chạy thử và các chi phí khác là 30 triệu đồng. Thời gian mở L/C
cho tới khi đưa thiết bị vào làm việc là 12 tháng (thời hạn vay vốn theo hợp đồng tín dụng là 12 tháng
và trả lãi 1 lần cùng vốn gốc). Thiết bị này phải chịu thuế nhập khẩu với thuế suất 20% và chịu thuế
GTGT với thuế suất 10% theo phương pháp khấu trừ. Thời gian sử dụng hữu ích của thiết bị là 10 năm.
Tỷ giá ngoại tệ 1 USD = 22 VND. Yêu cầu:
1. Xác định nguyên giá của thiết bị.
2. Sau 5 năm, công ty nâng cấp thiết bị với chi phí là 700 triệu đồng. Thời gian sử dụng còn lại
đánh giá là 6 năm (tăng 1 năm so với thời gian sử dụng còn lại). Thời gian nâng cấp tài sản không đáng
kể. Tính số tiền khấu hao theo phương pháp khấu hao bình quân trong suốt thời gian sử dụng hữu ích
của tài sản.
Bài làm
Yc1/ Ta có:
Giá mua (FOB) = 100 USD = 2.200.000 VND = 2 triệu đồng

Tỷ lệ khấu hao đi theo chiêu thức đường thẳng liền mạch = một tám × 100 % = 12,5 %Mức khấu hao đi theo chiêu thức đường thẳng liền mạch = 1,04 × 12,5 % = 223,425 tri uệ đ ngồ Yc3 /# # # # # # # Nă# # # # # # # m# # # # # # # Giá trị vẫn còn lại Mức khấu hao năm Khấu hao lũy kế# # # # # # # một 1,787,040,000 VNĐ 558,450,000 VNĐ 558,450,000 VNĐ# # # # # # # 2 1,228,590,000 VNĐ 383,934,375 VNĐ 942,384,375 VNĐ# # # # # # # ba 844,655,625 VNĐ 263,954,883 VNĐ 1,206,339,258 VNĐ# # # # # # # bốn 580,700,742 VNĐ 181,468,982 VNĐ 1,387,808,240 VNĐ# # # # # # # 5 399,231,760 VNĐ 99,807,940 VNĐ 1,487,616,180 VNĐ# # # # # # # 6 299,423,820 VNĐ 99,807,940 VNĐ 1,587,424,120 VNĐ# # # # # # # 7 199,615,880 VNĐ 99,807,940 VNĐ 1,687,232,060 VNĐ# # # # # # # tám 99,807,940 VNĐ 99,807,940 VNĐ 1,787,040,000 VNĐ

CHƯƠNG 5: NGUỒN HUY ĐỘNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP
A. LÝ THUYẾT

1 bộ tiêu chuẩn 5C, ………….. thể hiện phẩm chất, tư cách, đạo đức của doanh nghiệp.
A. Character
B. Conditions
C. Capacity
D. Collateral
2. Trong bộ tiêu chuẩn 5C, ………….ể hiện số vốn, đặc biệt là vốn chủ sở hữu để phân tích khả năng
chủ động tài chính của doanh nghiệp.
A. Capacity
B. Collateral
C. Capital
D. Character
3. Trong bộ tiêu chuẩn 5C, ………….à tài sản đảm bảo của doanh nghiệp khi vay tín dụng ngân hàng
dài hạn.
A. Capital
B. Credit
C. Collateral
D. Capital
4. Trong bộ tiêu chuẩn 5C, …………. biết khả năng về tình hình tài chính của doanh nghiệp
A. Capital
B. Character
C. Collateral
D. Capacity
5. Ở Việt Nam, theo qui định của luật pháp hiện hành, loại hình doanh nghiệp nào có quyền phát hành
trái phiếu DN để huy động vốn vay?
A. Doanh nghiệp tư nhân và công ty hợp danh
B. Công ty cổ phần và công ty trách nhiệm hữu hạn
C. Công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh
D. Doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh và công ty trách nhiệm hữu hạn
6. Biết I là lãi vay và T là thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp. Công thức tính thu nhập một cổ phiếu
công ty là:
A. [(EBIT – I)(1 – T)]/số lượng cổ phiếu thường đang lưu hành
B. [(EBIT)(1 – T)]/số lượng cổ phiếu thường đang lưu hành
C. (EBIT – T)/số lượng cổ phiếu thường đang lưu hành
D. (EBIT – I – T)/số lượng cổ phiếu thường đang lưu hành
7. Loại trái phiếu nào trong các trái phiếu sau đây có lợi cho công ty phát hành (giả sử các điều kiện
khác không đổi):
A. Trái phiếu có thể thu hồi
B. Trái phiếu có thể chuyển đổi
C. Trái phiếu vô danh
D. Trái phiếu đảm bảo

Post navigation

Leave a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *