Trang chủ » ” Quả Nho Tiếng Anh Là Gì : Định Nghĩa & Ví Dụ, Quả Nho Trong Tiếng Anh Là Gì: Định Nghĩa & Ví Dụ

” Quả Nho Tiếng Anh Là Gì : Định Nghĩa & Ví Dụ, Quả Nho Trong Tiếng Anh Là Gì: Định Nghĩa & Ví Dụ

grapes better access to the sunlight.Some of the large leaves may likewise be removed to allow the youngbetter access to the sunlight .

Bạn đang xem: Quả nho tiếng anh là gì

Tên chi phát sinh từ tiếng Latin ūvula nghĩa là “quả nho nhỏ”, có lẽ là do cách thức các bông hoa rủ xuống.
The genus name is derived from the Latin ūvula meaning “little grape,” likely because of the way the flowers hang downward.
Quảng trường này cũng có đồng hồ nổi tiếng có chuông đánh dấu ăn truyền thống của Mười hai quả nho và đầu năm mới.
The square also contains the famous clock whose bells mark the traditional eating of the Twelve Grapes and the beginning of a new year.
Con non mới đẻ có kích thước bằng một quả nho, nhưng phát triển nhanh chóng nhờ vào nguồn sữa giàu chất dinh dưỡng của mẹ chúng.
A young echidna is the size of a grape but grows rapidly on its mother”s milk, which is very rich in nutrients.
Cái tên Merlot được cho là một từ giảm nhẹ, tên tiếng Pháp của loài hoét đen, có lẽ là một tham chiếu đến màu của quả nho.
The name Merlot is thought to be a diminutive of merle, the French name for the blackbird, probably a reference to the color of the grape.
Bây giờ chuỗi gen đó tồn tại trên toàn bộ các cơ quan của quả nho Pinot Noir, và một lần nữa họ đã phân biệt được khoảng 29,000 gen.
The genomic sequence now exists for the entire Pinot Noir organism, and they identified, once again, about 29,000 genes.
Zeuxis (sinh khoảng 464 TCN) đã tạo ra một bức tranh sống động khiến cho một con chim đang bay trên trời sà xuống để mổ quả nho trong tranh.
Zeuxis (born around 464 BC) produced a still life painting so convincing that birds flew down to peck at the painted grapes.
Bây giờ chuỗi gen đó tồn tại trên toàn bộ các cơ quan của quả nho Pinot Noir, và một lần nữa họ đã phân biệt được khoảng 29, 000 gen.
The genomic sequence now exists for the entire Pinot Noir organism, and they identified, once again, about 29, 000 genes.
Ngoài pho mát, người Dacia còn ăn rau (thiết đậu, đậu Hà Lan, rau chân vịt, tỏi) và hoa quả (nho, táo, quả mâm xôi) với giá trị dinh dưỡng cao.
In addition to cheese, Dacians eat vegetables (lentils, peas, spinach, garlic) and fruits (grapes, apples, raspberries) with high nutritional value.
Theo sách bách khoa Encyclopaedia Judaica, những người Y-sơ-ra-ên trồng nho ưa cây sinh quả nho đỏ thẫm gọi là sorek, loại cây mà dường như Ê-sai 5:2 nói đến.
According to the Encyclopaedia Judaica, Israelite cultivators preferred vines that produced red-black grapes known as sorek, the type of vine apparently referred to at Isaiah 5:2.

Tên chi phát sinh từ tiếng Latin ūvula nghĩa là “nhỏ”, có lẽ là do cách thức các bông hoa rủ xuống.The genus name is derived from the Latin ūvula meaning “little,” likely because of the way the flowers hang downward.Quảng trường này cũng có đồng hồ nổi tiếng có chuông đánh dấu ăn truyền thống của Mười haivà đầu năm mới.The square also contains the famous clock whose bells mark the traditional eating of the Twelveand the beginning of a new year.Con non mới đẻ có kích thước bằng một, nhưng phát triển nhanh chóng nhờ vào nguồn sữa giàu chất dinh dưỡng của mẹ chúng.A young echidna is the size of abut grows rapidly on its mother”s milk, which is very rich in nutrients.Cái tên Merlot được cho là một từ giảm nhẹ, tên tiếng Pháp của loài hoét đen, có lẽ là một tham chiếu đến màu củaThe name Merlot is thought to be a diminutive of merle, the French name for the blackbird, probably a reference to the color of theBây giờ chuỗi gen đó tồn tại trên toàn bộ các cơ quan củaPinot Noir, và một lần nữa họ đã phân biệt được khoảng 29,000 gen.The genomic sequence now exists for the entireNoir organism, and they identified, once again, about 29,000 genes.Zeuxis (sinh khoảng 464 TCN) đã tạo ra một bức tranh sống động khiến cho một con chim đang bay trên trời sà xuống để mổtrong tranh.Zeuxis (born around 464 BC) produced a still life painting so convincing that birds flew down to peck atpaintedBây giờ chuỗi gen đó tồn tại trên toàn bộ các cơ quan củaPinot Noir, và một lần nữa họ đã phân biệt được khoảng 29, 000 gen.The genomic sequence now exists for the entire Pinot Noir organism, and they identified, once again, about 29, 000 genes.Ngoài pho mát, người Dacia còn ăn rau (thiết đậu, đậu Hà Lan, rau chân vịt, tỏi) và hoa, táo,mâm xôi) với giá trị dinh dưỡng cao.In addition to cheese, Dacians eat vegetables (lentils, peas, spinach, garlic) and, apples, raspberries) with high nutritional value.Theo sách bách khoa Encyclopaedia Judaica, những người Y-sơ-ra-ên trồng nho ưa cây sinhđỏ thẫm gọi là sorek, loại cây mà dường như Ê-sai 5:2 nói đến.According to the Encyclopaedia Judaica, Israelite cultivators preferred vines that produced red-blackknown as sorek, the type of vine apparently referred to at Isaiah 5:2.

Xem thêm: Hướng Dẫn Mua Game Trên Psn Rẻ Nhất Mách Riêng Bạn! &Ndash Nshop

Ước gì tôi nói được, nhưng mà với tất cả sự tôn trọng, bộ óc quả nho của cậu sẽ an toàn hơn rất nhiều… nếu không biết rắc rối nho nhỏ của tôi.
I wish I could, but with all due respect, your tiny brain is a lot safer without my problems inside it.
Bước ép đầu tiên được thực hiện hoàn toàn bằng trọng lượng của những quả nho phía trên những quả khác, tạo ra rượu vang chất lượng cao nhất gọi là vin de goutte.
The first press, done completely by the weight of the grapes on top of each other, produced the highest quality wine, known as the vin de goutte.
Lễ đón giao thừa ở Chile bao gồm một bữa tối gia đình với những món ăn đặc biệt, thường gồm đậu lăng và mười hai quả nho tượng trưng cho mỗi tháng trong năm.
Celebrations include a family dinner with special dishes, usually lentils for good luck, and twelve grapes to symbolize wishes for each month of the coming year.
Mexico mừng năm mới (tiếng Tây Ban Nha là Vispera de Ano Nuevo) bằng cách ăn một quả nho trong mười hai tiếng chuông của đồng hồ đếm ngược lúc nửa đêm với những điều ước.
Mexicans celebrate New Year”s Eve, (Spanish: Vispera de Año Nuevo) by eating a grape with each of the twelve chimes of a clock”s bell during the midnight countdown, while making a wish with each one.
Một vài loài trong khí hậu ôn đới cũng được trồng ở quy mô địa phương tại Australia vì vẻ đẹp của chúng: Persoonia pinifolia (geebung lá thông) vì hoa vàng chói lọi và quả giống như quả nho.
Some temperate climate species are cultivated more locally in Australia for their attractive appearance: Persoonia pinifolia (Pine-leaved Geebung) is highly valued for its vivid yellow flowers and grape-like fruit.
Thức ăn là không quan trọng — cô ấy sẽ nhận 1 phần thưởng nhỏ, như một quả nho khô cho một bước đi đúng — nhưng cô ấy sẽ làm mà không cần nó, nếu bạn nói với cô ấy trước.
And the food is not important — she does get a tiny reward, like one raisin for a correct response — but she will do it for nothing, if you tell her beforehand.
Những giải thích khác đề cập đến bức màn trắng đục như sương mù phủ lên các quả nho khi nó đủ “già” để thu hoạch, hoặc có lẽ cái tên có nguồn gốc từ chữ nobile, từ tiếng Ý, có nghĩa là cao quý.
Alternative explanations refers to the fog-like milky veil that forms over the berries as they reach maturity, or that perhaps the name is derived instead from the Italian word nobile, meaning noble.
Bạn có biết rằng trên thế giới có khoảng 7.500 loại táo có màu sắc và kích cỡ khác nhau; từ màu đỏ cho đến vàng kim, vàng nhạt, xanh lá cây; từ cỡ hơi lớn hơn quả nho đến cỡ quả cam sành không?
Did you know that worldwide there are some 7,500 different varieties of apples, ranging in color from red to gold to yellow to green and in size from slightly larger than a cherry to the size of a grapefruit?
Người kia nói không phải, “Chúng tôi sẽ đưa một người đến phòng hội nghị, và đeo cánh tay mà anh sẽ tạo cho chúng tôi, anh ta hoặc cô ta sẽ nhặt một quả nho khô hoặc một quả nho. khỏi mặt bàn này.
No, the guy says, “We”re going to bring a guy into this conference room, and wearing the arm you”re going to give us, he or she is going to pick up a raisin or a grape off this table.
(Giăng 15:2) Một khi tỉa các nhánh không có quả, người trồng nho cẩn thận xem xét từng nhánh có quả.
(John 15:2) Once the fruitless branches are removed, the vinedresser carefully examines each branch bearing fruit.
Ước gì tôi nói được, nhưng mà với toàn bộ sự tôn trọng, bộ óccủa cậu sẽ bảo đảm an toàn hơn rất nhiều … nếu không biết rắc rối nho nhỏ của tôi. I wish I could, but with all due respect, yourbrain is a lot safer without my problems inside it. Bước ép tiên phong được triển khai trọn vẹn bằng khối lượng của nhữngphía trên những quả khác, tạo ra rượu vang chất lượng cao nhất gọi là vin de goutte. The first press, done completely by the weight of theon top of each other, produced the highest quality wine, known as the vin de goutte. Lễ đón giao thừa ở Chile gồm có một bữa tối mái ấm gia đình với những món ăn đặc biệt quan trọng, thường gồm đậu lăng và mười haitượng trưng cho mỗi tháng trong năm. Celebrations include a family dinner with special dishes, usually lentils for good luck, and twelveto symbolize wishes for each month of the coming year. Mexico mừng năm mới ( tiếng Tây Ban Nha là Vispera de Ano Nuevo ) bằng cách ăn mộttrong mười hai tiếng chuông của đồng hồ đeo tay đếm ngược lúc nửa đêm với những điều ước. Mexicans celebrate New Year ” s Eve, ( Spanish : Vispera de Año Nuevo ) by eating awithof the twelve chimes of a clock ” s bell during the midnight countdown, while making a wish with each one. Một vài loài trong khí hậu ôn đới cũng được trồng ở quy mô địa phương tại nước Australia vì vẻ đẹp của chúng : Persoonia pinifolia ( geebung lá thông ) vì hoa vàng chói lọi và quả giống nhưSome temperate climate species are cultivated more locally in nước Australia for their attractive appearance : Persoonia pinifolia ( Pine-leaved Geebung ) is highly valued for its vivid yellow flowers and-likeThức ăn là không quan trọng — cô ấy sẽ nhận 1 phần thưởng nhỏ, như mộtkhô cho một bước đi đúng — nhưng cô ấy sẽ làm mà không cần nó, nếu bạn nói với cô ấy trước. And the food is not important — she does get a tiny reward, like onefor a correct — but she will do it for nothing, if you tell her beforehand. Những lý giải khác đề cập đến bức màn trắng đục như sương mù phủ lên cáckhi nó đủ ” già ” để thu hoạch, hoặc có lẽ rằng cái tên có nguồn gốc từ chữ nobile, từ tiếng Ý, có nghĩa là cao quý. Alternative explanations refers to the fog-like milky veil that forms over thethey reach maturity, or that perhaps the name is derived instead from the Italian word nobile, meaning noble. Bạn có biết rằng trên quốc tế có khoảng chừng 7.500 loại táo có sắc tố và kích cỡ khác nhau ; từ màu đỏ cho đến vàng kim, vàng nhạt, xanh lá cây ; từ cỡ hơi lớn hơnđến cỡ quả cam sành không ? Did you know that worldwide there are some 7,500 different varieties of apples, ranging in color from red to gold to yellow to green and in size from slightly larger than ato the size of a grapefruit ? Người kia nói không phải, ” Chúng tôi sẽ đưa một người đến phòng hội nghị, và đeo cánh tay mà anh sẽ tạo cho chúng tôi, anh ta hoặc cô ta sẽ nhặt mộtkhô hoặc một. khỏi mặt bàn này. No, the guy says, ” We ” re going to bring a guy into this conference room, and wearing the arm you ” re going to give us, he or she is going to pick up aor aoff this table. ( Giăng 15 : 2 ) Một khi tỉa những nhánh không có, người trồngcẩn thận xem xét từng nhánh có ( John 15 : 2 ) Once thebranches are, thecarefully examines each branch

Post navigation

Leave a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *