Trang chủ » Quyết định 40/QĐ-BTC 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Thuế thuộc Bộ Tài chính

Quyết định 40/QĐ-BTC 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Thuế thuộc Bộ Tài chính

BỘ TÀI
CHÍNH
——-

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : 40 / QĐ-BTC

Hà Nội,
ngày 13 tháng 01 năm 2023

cách thêm mạng bsc vào ví metamask
ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC THUẾ, HẢI QUAN THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày
26 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng; nhiệm vụ, quyền hạn và cơ
cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6
năm 2010
của Chính
phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5
năm 2013 của
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các
nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số
92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều
của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31
tháng 10 năm 2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ
tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 79/2022/TTBTC ngày 30 tháng
12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung
một số văn bản
quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng
cục Hải quan, Tổng cục trưởng T
ng cục Thuế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 02 thủ tục hành chính được sửa
đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thuế, Hải quan thuộc phạm vi chức năng quản
lý của Bộ Tài chính, gồm:

1. 01 giấy tờ thủ tục hành chánh vào nghành Thuế ;
2. 01 giấy tờ thủ tục hành chánh vào nghành nghề dịch vụ Hải quan .

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01
năm
2023.

Tổng cục Hải quan, Tổng cục Thuế triển khai Việc nhập & đăng lên tài liệu giấy tờ thủ tục hành chánh đi theo pháp luật .

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Vụ trưởng vụ Pháp chế Bộ, Tổng
cục trưởng Tổng cục Hải quan, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế và các đơn vị có
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

Như
Điều 3;
– Lãnh đạo Bộ;
– Văn phòng Chính phủ (Cục
KSTTHC);
– Văn phòng Bộ (CCHC);

Tổng cục Thuế (Cục Thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW, Website TCT);
– Tổng cục Hải quan (Cục Hải quan các tỉnh, TP trực thuộc TW, Website
TCHQ);
– Website BTC;

Lưu:
VT,
TCHQ (112b).

KT. BỘ
TRƯỞNG

THỨ
TRƯỞNG

Nguyễn Đức Chi

THỦ
TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC THUẾ, HẢI QUAN THUỘC PHẠM VI
CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH

(Kèm theo Quyết
định
số 40/QĐ-BTC
ngày 13 tháng 01 năm 2023 của Bộ T
ài chính)

PHẦN I: DANH
MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

STT

S hồ sơ TTHC

Tên thủ tục
hành chính

Tên VBQPPL
quy định nội dung sửa đổi, bổ sung

Lĩnh vực

Cơ quan thực
hiện

Đã được
công b
tại Quyết
định của Bộ Tài chính

Ghi chú

một 2.002229 Đăng ký con người phụ thuộc vào ( NPT ) hạn chế trừ gia đạo so với cá thể mang nguồn thu từ bỏ lương lậu, tiền xu công Thông tư lượng 79/2022 / TT-BTC đúng ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Thuế Cục Thuế / Chi cục Thuế Số trật tự 59 phần II hệ thống II Quyết định khoản 1462 / QĐ-BTC vào ngày 22/7/2022
2 1.007647 Cấp chứng từ nhiệm vụ khai thương chính so với công chức thương chính sẽ đưa công tác làm việc, nghỉ ngơi hưu hay thôi việc Thông tư lượng 79/2022 / TT-BTC đến ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hải quan Tổng cục Hải quan Số trật tự một phần một Phần I Quyết định khoản 1325 / QĐ-BTC vào ngày 05/8/2019

PHẦN II: NỘI
DUNG CHI TIẾT TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

1. Thủ tục
hành chính cấp Cục Thuế/Chi cục Thuế: Thủ tục đăng ký người phụ thuộc (NPT) giảm
trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công

– Trình tự thực hiện:

+ Cách một : Đăng ký, nộp làm hồ sơ chứng tỏ NPT
+ + Đăng ký NPT :
Trường hợp ( một ) : Người nộp thuế ( NNT ) lập làm hồ sơ ĐK NPT đợt đầu nhằm tính hạn chế trừ gia đạo vào xuyên suốt thời hạn tính hạn chế trừ gia đạo, đưa tới tổ chức triển khai, cá thể giả nguồn thu ( giả dụ cá thể nộp thuế đi qua tổ chức triển khai, cá thể mang nguồn thu ) thung dung đặc biệt là trước thời gian khai thuế ( hay trước lúc nộp làm hồ sơ quyết toán thuế của tổ chức triển khai, cá thể mang nguồn thu đi theo pháp luật của Luật Quản lý thuế ). Tổ chức, cá thể mang nguồn thu lưu lại 1 ( 01 ) bộ làm hồ sơ & nộp 1 ( 01 ) bộ làm hồ sơ mang lại cơ quan thuế trực tiếp quản trị cộng thời gian nộp tờ khai thuế nguồn thu cá thể ( TNCN ) của kỳ khai thuế đấy ( hay lúc nộp làm hồ sơ quyết toán thuế TNCN đi theo pháp luật của Luật quản trị thuế ) .
Trường hợp ( 2 ) : Người nộp thuế trực tiếp khai thuế có cơ quan Thuế thì nộp làm hồ sơ Đăng ký NPT mang lại cơ quan Thuế trực tiếp quản trị cộng thời gian nộp tờ khai thuế nguồn thu cá thể của kỳ khai thuế ấy đi theo pháp luật của Luật Quản lý thuế hay lúc nộp làm hồ sơ quyết toán thuế đi theo lao lý. Riêng so với địa cầu nhờ vào khác thường ( tỉ dụ : anh, chị, em ruột ; ông, bà nội nước ngoài ; cô, dì … ) đi theo chỉ dẫn trên máu d. 4, nơi d, lượng một, Điều 9 Thông tư lượng 111 / 2013 / TT-BTC Trong ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính, thời gian ĐK tránh trừ gia đạo thung dung đặc biệt là đúng ngày 31 mon 12 của năm tính thuế .
Trong thời hạn tính hạn chế trừ gia đạo, quả đât nộp thuế mang biến hóa ( cải thiện / tránh ) về NPT hay biến hóa địa điểm thao tác thì NNT cần triển khai lại câu hỏi ĐK NPT ( làm hồ sơ, thời gian, lớp lang những bước, thực thi cũng như ĐK NPT đợt đầu ) .
+ + Nộp làm hồ sơ chứng tỏ NPT : Chậm đặc biệt là sau 03 mon nói trường đoản cú vào ngày ĐK NPT đợt đầu, NNT lập làm hồ sơ chứng tỏ NPT đi theo chỉ dẫn trên Điều một Thông tư lượng 79/2022 / TT-BTC vào ngày 30/12/2022 của Bộ Tài chính, chuyển tới tổ chức triển khai, cá thể đưa nguồn thu hay cơ quan Thuế ( địa điểm sẽ nộp kiểu ĐK NPT dịp đầu ) .
Trong thời hạn tính hạn chế trừ gia đạo, cá thể mang biến hóa ( cải thiện / hạn chế ) về NPT hay đổi khác địa điểm thao tác thì NNT nên thực thi nộp lại làm hồ sơ chứng tỏ NPT ( làm hồ sơ, lớp lang những bước, thực thi cũng như nộp làm hồ sơ chứng tỏ NPT đợt đầu ) .
+ Cách 2. Cơ quan Thuế tiếp đón :
+ + Trường hợp làm hồ sơ đc nộp liên đới trên cơ quan Thuế hay làm hồ sơ đc chuyển đi qua mặt đường bưu chính : cơ quan Thuế triển khai tiếp đón, xử lý làm hồ sơ đi theo pháp luật .
+ + Trường hợp làm hồ sơ đc nộp trải qua thanh toán giao dịch điện tử, Việc đảm nhiệm, đánh giá, đồng ý, xử lý làm hồ sơ ( & mang tác dụng trường hợp sở hữu hiệu quả ) trải qua mạng lưới hệ thống giải quyết và xử lý tài liệu điện tử của cơ quan Thuế .

– Cách thức thực hiện:

+ NNT ở trong diện nộp thuế đi qua tổ chức triển khai, cá thể đưa nguồn thu nộp làm hồ sơ ĐK NPT & làm hồ sơ chứng tỏ NPT trên tổ chức triển khai, cá thể giả nguồn thu .
+ NNT liên đới khai thuế có cơ quan Thuế, chuyển làm hồ sơ tới cơ quan Thuế đi theo một vào những bí quyết sau :
+ + Nộp liên đới trên đại bản doanh cơ quan Thuế ;
+ + Hoặc đưa đi qua mạng lưới hệ thống bưu chính ;
+ + Hoặc chuyển làm hồ sơ điện tử tới cơ quan Thuế đi qua thanh toán giao dịch điện tử ( Cổng thông báo điện tử của Tổng cục Thuế / Cổng thông báo điện tử của bộ phận Chính phủ với thẩm quyền hay tổ chức triển khai phân phối chuyên dịch vụ T-VAN ) .

-Thành phần, số lượng h sơ:

* Thành phần làm hồ sơ :
+ Trường hợp ( một ) : Người nộp thuế ĐK hạn chế trừ nhân dân phụ thuộc vào trải qua tổ chức triển khai, cá thể mang nguồn thu
+ + Người nộp thuế nộp làm hồ sơ ĐK toàn cầu nhờ vào tới tổ chức triển khai, cá thể đưa nguồn thu gồm có :
+ + + Bản ĐK mọi người nhờ vào mẫu số 07 / ĐK-NPT-TNCN đi theo Phụ lục I – Danh mục hồ sơ khai thuế phát hành kèm đi theo Nghị định lượng 126 / 2020 / NĐ-CP vào ngày 19/10/2020 của nhà nước & Phụ lục II – Mẫu biểu hồ sơ khai thuế phát hành kèm đi theo Thông tư lượng 80/2021 / TT-BTC vào ngày 29/09/2021 / TT-BTC của Bộ Tài chính ;
+ + + Phụ lục bảng kê khai về địa cầu nên liên đới chăm sóc mẫu số 07 / XN-NPT-TNCN đi theo Phụ lục I – Danh mục hồ sơ khai thuế phát hành kèm đi theo Nghị định khoản 126 / 2020 / NĐ-CP đến ngày 19/10/2020 của nhà nước & Phụ lục II – Mẫu biểu hồ sơ khai thuế phát hành kèm đi theo Thông tư khoản 80/2021 / TT-BTC đúng ngày 29/09/2021 / TT-BTC của Bộ Tài chính .

++ Hồ sơ chứng minh NPT theo hướng dẫn
tại Điều 1 Thông tư s
79/2022/TT-BTC ngày
30/12/2022 của Bộ Tài chính.

(Ghi chú: Phần in
nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung)

+ + Tổ chức, cá thể mang nguồn thu nộp làm hồ sơ ĐK quần chúng. # phụ thuộc vào tới cơ quan Thuế quản trị liên đới gồm có : Phụ lục bảng tổ hợp ĐK trái đất phụ thuộc vào mang lại trái đất hạn chế trừ gia đạo ( vận dụng so với tổ chức triển khai, cá thể giả nguồn thu triển khai ĐK tránh trừ quả đât nhờ vào đến thế giới công sức ) mẫu số 07 / THĐK-NPT-TNCN đi theo Phụ lục I – Danh mục hồ sơ khai thuế phát hành kèm đi theo Nghị định khoản 126 / 2020 / NĐ-CP đúng ngày 19/10/2020 của nhà nước & Phụ lục II – Mẫu biểu hồ sơ khai thuế phát hành kèm đi theo Thông tư lượng 80/2021 / TT-BTC vào ngày 29/09/2021 / TT-BTC của Bộ Tài chính .
+ + Trường hợp ( 2 ) : Người nộp thuế ĐK tránh trừ địa cầu phụ thuộc vào liên đới sở hữu cơ quan Thuế, làm hồ sơ ĐK người ta nhờ vào gồm có :
+ + + Bản ĐK dân chúng nhờ vào mẫu số 07 / ĐK-NPT-TNCN đi theo Phụ lục I – Danh mục hồ sơ khai thuế phát hành kèm đi theo Nghị định khoản 126 / 2020 / NĐ-CP đúng ngày 19/10/2020 của nhà nước & Phụ lục II – Mẫu biểu hồ sơ khai thuế phát hành kèm đi theo Thông tư khoản 80/2021 / TT-BTC vào ngày 29/09/2021 / TT-BTC của Bộ Tài chính ;
+ + + Phụ lục bảng kê khai về mọi người nên liên đới chăm sóc mẫu số 07 / XN-NPT-TNCN đi theo Phụ lục I – Danh mục hồ sơ khai thuế phát hành kèm đi theo Nghị định khoản 126 / 2020 / NĐ-CP vào ngày 19/10/2020 của nhà nước & Phụ lục II – Mẫu biểu hồ sơ khai thuế phát hành kèm đi theo Thông tư khoản 80/2021 / TT-BTC đến ngày 29/09/2021 / TT-BTC của Bộ Tài chính ;

+++ Hồ sơ chứng minh NPT theo hướng dẫn
tại Điều
1 Thông tư số
79/2022/TT-BTC ngày 30/12/2022 của Bộ Tài chính.

(Ghi chú: Phần in
nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung)

* Số lượng làm hồ sơ : 01 ( bộ ) .
Riêng so với tình huống cá thể nộp thuế đi qua tổ chức triển khai, cá thể giả nguồn thu thì nộp 02 ( bộ ) kiểu ĐK NPT hạn chế trừ gia đạo mang đến tổ chức triển khai, cá thể giả nguồn thu .

– Thời hạn giải quyết: Không phải
trả kết quả cho người nộp thuế.

– Đối tượng thực hiện thủ tục hành
chính:

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công.

– Cơ quan thực hiện thủ tục hành
chính:

Cục Thuế/Chi cục Thuế.

– Kết quả thực hiện thủ tục hành
chính:

Hồ sơ gửi đến cơ quan Thuế không có kết quả giải quyết.

– Lệ phí: Không.

– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ + + Bản ĐK toàn cầu phụ thuộc vào mẫu số 07 / ĐK-NPT-TNCN đi theo Phụ lục I – Danh mục hồ sơ khai thuế phát hành kèm đi theo Nghị định khoản 126 / 2020 / NĐ-CP đúng ngày 19/10/2020 của nhà nước & Phụ lục II – Mẫu biểu hồ sơ khai thuế phát hành kèm đi theo Thông tư khoản 80/2021 / TT-BTC vào ngày 29/09/2021 / TT-BTC của Bộ Tài chính ;
+ + + Phụ lục bảng kê khai về trái đất bắt buộc liên đới chăm sóc mẫu số 07 / XN-NPT-TNCN đi theo Phụ lục I – Danh mục hồ sơ khai thuế phát hành kèm đi theo Nghị định lượng 126 / 2020 / NĐ-CP vào ngày 19/10/2020 của nhà nước & Phụ lục II – Mẫu biểu hồ sơ khai thuế phát hành kèm đi theo Thông tư khoản 80/2021 / TT-BTC đúng ngày 29/09/202 l / TT-BTC của Bộ Tài chính ;
+ + + Phụ lục bảng tổ hợp ĐK dân chúng nhờ vào mang đến nhân dân tránh trừ gia đạo ( vận dụng so với tổ chức triển khai, cá thể mang nguồn thu triển khai ĐK hạn chế trừ địa cầu phụ thuộc vào mang đến trái đất cần lao ) mẫu số 07 / THĐK-NPT-TNCN đi theo Phụ lục I – Danh mục hồ sơ khai thuế phát hành kèm đi theo Nghị định lượng 126 / 2020 / NĐ-CP đến ngày 19/10/2020 của nhà nước & Phụ lục II – Mẫu biểu hồ sơ khai thuế phát hành kèm đi theo Thông tư khoản 80/2021 / TT-BTC đến ngày 29/09/2021 / TT-BTC của Bộ Tài chính .

– Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành
chính:

Trường hợp người nộp thuế đăng ký khai thuế điện tử và gửi hồ sơ đến cơ quan
Thuế thông qua giao dịch điện tử thì phải tuân thủ đúng các quy định của pháp
luật về giao dịch điện tử tại Thông tư số 19/2021/TT-BTC ngày 18/03/2021 của Bộ
trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

– Căn cứ pháp lý của thủ tục hành
chính:

+ Luật Quản lý thuế lượng 38/2019 / QH14 đến ngày 13/06/2019 ;
+ Nghị định khoản 126 / 2020 / NĐ-CP Trong ngày 19/10/2020 của nhà nước pháp luật cụ thể thực hiện 1 số ít vấn đề của Luật Quản lý thuế ;
+ Thông tư khoản 80/2021 / TT-BTC đến ngày 29/09/2021 / TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ dẫn thực hiện 1 số ít yếu tố của Luật Quản lý thuế & Nghị định khoản 126 / 2020 / NĐ-CP vào ngày 19/10/2020 của nhà nước lao lý cụ thể một số ít yếu tố của Luật Quản lý thuế ;
+ Thông tư khoản 19/2021 / TT-BTC Trong ngày 18/03/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉ dẫn thanh toán giao dịch điện tử vào nghành thuế ;
+ Thông tư lượng 111 / 2013 / TT-BTC đến ngày 15/08/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn Hướng dẫn triển khai Luật Thuế nguồn thu cá thể, Luật sửa đổi, bổ trợ 1 số ít yếu tố của Luật thuế nguồn thu cá thể & Nghị định khoản 65/2013 / NĐ-CP của nhà nước pháp luật cụ thể 1 số ít yếu tố của Luật Thuế nguồn thu cá thể & Luật sửa đổi, bổ trợ 1 số ít yếu tố của Luật thuế nguồn thu cá thể .
+ Thông tư lượng 79/2022 / TT-BTC Trong ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉnh sửa, bổ trợ một số ít ngôn từ quy phạm pháp luật bởi vì Bộ Tài chính phát hành .

2. Thủ tục
hành chính cấp Tổng cục Hải quan: Thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan
đối với công chức hải quan đã chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc nghỉ việc:

– Trình tự thực hiện:

+ Cách một : Nộp đại dương ý kiến đề nghị cấp cho chứng từ nhiệm vụ khai thương chính :
Công chức thương chính sau lúc gửi công tác làm việc, ngủ hưu hay mất việc với nhu yếu cung cấp Chứng chỉ nhiệm vụ khai thương chính lập làm hồ sơ đề xuất cấp cho Chứng chỉ nhiệm vụ khai thương chính chuyển Tổng cục Hải quan
+ Cách 2 : Cấp Chứng chỉ nhiệm vụ khai thương chính :
Tổng cục Hải quan tiếp đón, chất vấn làm hồ sơ & điều kiện kèm theo đi theo pháp luật & thực thi cấp cho Chứng chỉ nhiệm vụ khai thương chính hay sở hữu ngôn từ vấn đáp & nêu rõ rệt nguyên do so với tình huống ko đầy đủ điều kiện kèm theo .

– Cách thức thực hiện:

+ Nộp làm hồ sơ liên đới ;
+ Gửi làm hồ sơ đi qua bưu điện .

– Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

– Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ nghiệp vụ
khai hải quan theo mẫu số 11
ban hành kèm theo Thông tư số 79/2022/TT-BTC ngày 30/12/2022 của Bộ Tài chính:

01 bản chính;

(Ghi chú: Phần in nghiêng là
nội dung được sửa đổi, bổ sung
)

– Một ( 01 ) hình ảnh color 3×4 chụp vào thời hạn 06 ( sáu ) mon tính tới thời gian nộp làm hồ sơ dự thi sở hữu ghi rõ rệt chúng ta thương hiệu, năm sanh sống bên sau của hình họa .

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

– Thời hạn giải quyết:

05 đúng ngày thao tác đề cập tự đúng ngày nhấn đc câu chữ ý kiến đề nghị cung cấp Chứng chỉ nhiệm vụ khai thương chính .

– Đối tượng thực hiện thủ tục hành
chính:

Công chức hải quan đã chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc thôi việc..

– Cơ quan giải quyết thủ tục hành
chính:

a ) Cơ quan với thẩm quyền quyết định : Tổng cục Hải quan
b ) Cơ quan hay con người mang thẩm quyền đc ủy quyền hay phân cấp triển khai ( trường hợp mang ) : Không
c ) Cơ quan liên đới thực thi TTHC : Tổng cục Hải quan .
d ) Cơ quan phối kết hợp ( trường hợp mang ) : Không .

– Kết qu thực hiện thủ
tục hành chính:

+ Chứng chỉ nhiệm vụ khai thương chính

– Phí, lệ phí: Nộp lệ phí
thi theo quy định của pháp luật hiện hành.

– Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

+ Mẫu số 11 ban hành kèm theo
Thông tư số 79/2022/TT-BTC ngày 30/12/2022 của Bộ Tài chính:
Đơn đề nghị cấp
Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan.

(Ghi chú: Phần in
nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung
)

Yêu cầu, điều
kiện thực hiện:

– Công chức thương chính giữ lại ngạch kiểm soát cục thương chính mang 09 năm công tác làm việc tiếp tục hay đánh giá cục chính hay kiểm tra viên hạng sang sau lúc đưa công tác làm việc, nghỉ ngơi hưu hay mất việc ( ko gồm có tình huống kỷ luật bắt buộc mất việc ) đc cấp cho Chứng chỉ nhiệm vụ khai thương chính vào thời gian 03 năm nói từ bỏ đến ngày với quyết định gửi công tác làm việc, hay nghỉ ngơi hưu hay mất việc .

– Căn cứ pháp lý:

+ Luật Hải quan khoản 54/2014 / QH13 đến ngày 23 mon 06 năm năm trước ;
+ Thông tư khoản 12/2015 / TT-BTC đúng ngày 31/01/2015 của Bộ Tài chính Quy định cụ thể giấy tờ thủ tục cấp cho Chứng chỉ nhiệm vụ khai thương chính ; cung cấp & tịch thu mã số nhân viên cấp dưới cửa hàng đại lý có tác dụng giấy tờ thủ tục thương chính ; lớp lang, giấy tờ thủ tục xác nhận & hoạt động giải trí của cửa hàng đại lý có tác dụng giấy tờ thủ tục thương chính ;
+ Thông tư khoản 22/2019 / TT-BTC Trong ngày 16/04/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉnh sửa, bổ trợ 1 số ít vấn đề trên Thông tư lượng 12/2015 / TT-BTC đến ngày 31/01/2015 của Bộ Tài chính Quy định cụ thể giấy tờ thủ tục cung cấp Chứng chỉ nhiệm vụ khai thương chính ; cung cấp & tịch thu mã số nhân viên cấp dưới đại lý phân phối làm cho giấy tờ thủ tục thương chính ; lớp lang, giấy tờ thủ tục xác nhận & hoạt động giải trí của đại lý phân phối có tác dụng giấy tờ thủ tục thương chính ;
+ Thông tư khoản 79/2022 / TT-BTC Trong ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính chỉnh sửa, bổ trợ một số ít câu chữ quy phạm pháp luật bởi Bộ Tài chính phát hành .

Post navigation

Leave a Comment

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *